SK » Posolstvá»


Moje Slová, ktoré dávam, sú odrazom Písma

28. február 2006

Jahve sa sklonil až k nám,
Svojím kráľovským spôsobom,
aby nás dosiahol.
Svojím majestátnym spôsobom
nám priniesol Svoje Slovo ako rieka,
ktorá sa hojne vylieva na vyprahnutú zem.

On je našim Sudcom a našim Zákonodarcom,
oči, ktoré Ho spoznali
a uzreli v tomto Hymnu Lásky,
sa už nikdy nezatvoria.
Uši tých, ktorí počuli Jeho Slovo
zostanú otvorené k načúvaniu.
A tí, ktorí sú mierneho srdca
a prijímajú Pána s kajúcnosťou,
sa budú učiť bezúhonnosti, aby Ho ctili.

Jemu buď všetka sláva, naveky vekov ...

Dvaja Kráľovskí Poslovia z Najvyšších chórov Neba
ku mne prišli, aby sa ku mne priblížili,
menovali sa Daniel a Uriel.

Ako poslovia pokoja prišli ku mne,
celkom nehodnej,
aby z tejto vyprahnutej a suchej zeme1
spravili územie ľalií a narcisov,
ktoré bude vhodné na prijatie Slova Božieho ...

Šťastná je zem, ktorá Ma prijíma!2 Lebo keď prijímaš Moje Slovo, zasnubuješ sa so Mnou a v Mojej Sladkosti a Nehe spájam tvoje srdce s Mojím v božskom zjednotení, takže Ma nazývaš: 'môj Ženích ...' Tvoj Stvoriteľ ťa ďalej povedie s nehou Svojimi oťažmi, reťazmi lásky, držiac ťa blízko Svojho Srdca, toho istého Srdca, ktorému je Môj Syn Ježiš Kristus najbližšie. Ja, spoločne so Svojím Synom a Duchom Svätým sme dali tejto generácii poznanie spásy. Dal som ťa im, aby mali prospech zo všetkého, čomu sme ťa naučili. Je napísané, že Moje Slovo je sladšie ako med, dokonca ako med, ktorý steká z plástov.3 Takto formujem tých, ktorých som si vyvolil. Chcem, aby si bola neoblomná vo vyučovaní všetkého, čo som ti dal. Toto sú veci, ktoré chcem, aby si hovorila.

Grécko-pravoslávni kňazi berú v pochybnosť Tvoju Sladkosť, Pane. Obviňujú Ma a nazývajú Tvoj jazyk erotickým jazykom.

Tí, ktorí sa vzpierajú prijať Môj jazyk a obviňujú ťa, Moja milovaná, nezakúsili Moju Vznešenosť ani Moje priateľstvo, ani nerozpoznali Moju moc v Mojich Slovách. Opovrhujú proroctvom a urážajú Ducha Milosti. V týchto časoch, kedy vládne rebélia, by som nemal zasiahnuť? Pretekajúci súcitom, mal by som zostať potichu? Nad kýmkoľvek, kto sa rúha Duchu Milosti a Môjmu Milosrdenstvu, bude vyrieknutý prísny rozsudok ... Moje Slová, ktoré dávam, sú odrazom Písma. Ale mnohí nedychtia po tom, nájsť Ma takého aký som, v Mojej Sladkosti a Mojej Kráse. Tí istí ľudia sú ďaleko od zbožštenia a premeny. Ktokoľvek, kto Ma nekontemploval, ako by Ma mohol poznať? Ako by mohol vedieť o Mojej Sladkosti, keď ju nikdy neokúsil? Navonok sa zdajú byť svätí a veľmi vzdelaní, ale vnútri sú samé bahno a zloba. Pohybujú sa s trúfalosťou a predsudkami, panujú so zlobou a podlosťou, trýznia tých, ktorí prijali milosť, a skrze milosť Svetlo a Život. Tí, ktorí sú prostého srdca, stádo miernych a úprimných, ktorí vlastnia Ducha Svätého, Ma oslávia svojou vytrvalosťou, svojimi dobrými dielami a spoločne so Mnou pritiahnu mnohých do všeobecnej Cirkvi. Mestá a celé dediny budú obrátené skrze obete tých, ktorých som si vyvolil. Spoločne vykoreníme odporné ohavnosti, aby zamerali svoje srdcia na Mňa.

Naďalej uč všetky národy a stavaj mosty tam, kde žiadne nie sú. Závod ešte neskončil, ale Ja som s tebou. Ja som tvoja opora a som na tvojej strane. Tých, ktorí neocenili Moju veľkú Lásku, ponechaj Mne. Modlite sa za vašich kňazov, lebo Môj Syn nad nimi horko vzlyká, a varujte sa ich súdiť. Vrúcne sa za nich prihováraj, aby aj oni jedného dňa vydali sladkú vôňu kadidla a navoňali Ma. Buď silná, Moje dieťa, a maj nádej vo Mne. Žehnám ti, zanechávajúc Dych Mojich Úst na tvojom čele.


1 mojej duše
2 hovorí OtecChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved