SK » Posolstvá»


Zvrhnem každú opozíciu Svojou Láskou a Milosrdenstvom

31. máj 2006

Vassula, dávam ti Svoj Pokoj - Moje Srdce horí túžbou mať všetkých pastierov okolo jedného Oltára. Horím túžbou vidieť ich dohliadať na Moje stádo a nie na svoje vrecká. Horím túžbou počuť ich hlásať Moju nehu a Moju spravodlivosť, hlásať Ma vo všetkom, čo som učil, starať sa o Môj ľud s láskou a súcitom, ale namiesto toho mnohí z nich vkladajú na ľudí ťažké bremená, ktoré oni sami nie sú ochotní niesť, nieto sa ich dotknúť len malíčkom! Keď však príde na rozširovanie ornátov,1 vystavovanie sa na verejných miestach, preťahovanie svojich príhovorov o mamone, tak v tom sa stali majstrami. Keď príde na obnovu Mojej Cirkvi, ktorá leží v ruinách, kujú zlo a vznášajú falošné obvinenia voči tým, ktorých k nim posielam ako anjelov. Majú radi svoje pohodlie, náruživo sa natriasajú vo svojej moci, nechávajú Moje stádo, ktoré sa rozbieha na všetky strany, bez dozoru. Ale počkaj a uvidíš. Pretože Mi prestali načúvať, už nerozpoznajú, kedy hovorím. Moje Volania nemôžu obmäkčiť ich srdcia, a rovnako tak nerozoznajú Môj Hlas a nariadenia, ktoré som zoslal v Duchu prostredníctvom Mojich anjelov. Prídem so Svojimi anjelmi s mocou a budem po nich šliapať, ako sa šliape bahno, aby som odhalil ich nahotu a uviedol ich vo zmätok. V tejto bitke si všimnete rozdielu medzi čestným a skazeným, medzi tými, ktorí slúžili svojim vlastným záujmom a tými, ktorí slúžili Mne. Moja Vassula, dieťa proroctva, vyžaruj Moje Svetlo na miestach, kam ťa posielam. Neboj sa prenasledovania, Ja som s tebou. Obohacuj Moju Cirkev Mojimi výrokmi, nepozeraj sa napravo ani naľavo, ale nasleduj Ma. My, nás? Maj teda pokoj a píš:

Ten deň príde na týchto nedbalých pastierov, kedy pozdvihnem do vzduchu Svoje Žezlo a spýtam sa ich: "Koho ste urážali a koho ste preklínali?" Oni odpovedia a povedia: "Nikdy som Ťa neproklínal ani som Ťa nikdy neurážal, ak máš toto na mysli, Pane!" "Áno!" poviem, "preklínali ste Môjho Ducha Milosti. Urobili ste svojim poslaním prenasledovať Ma, urážať Ma a pľuvať na Mňa. Skrze vašich prisluhovačov ste Ma urážali. Priečili ste sa proti Mne. Skrze vašu nedbalosť a nedostatočnú znalosť Písma ste boli arogantní voči Mojim poslom. Nerozpoznali ste Moju Moc ani Moje Milosrdenstvo a nazývali ste zlým to, čo je čisté a sväté! Skutočne ste preklínali Diela Môjho Ducha! Vložili ste svoju nádej do mamonu, skutočne ste znovu a znovu hrešili ... až príde ten deň, budete volať Moje Meno, ale Ja vás nebudem počuť."

Vassula, vytrvaj s pokojným srdcom a znovu obnov svoju silu. Modli sa k Otcovi, aby im všetko odpustil, ako som to spravil Ja na Kríži, keď som hovoril: "Odpusť im Otče, lebo oni nevedia, čo robia." Prines Moje Meno Môjmu stvoreniu. Vidíš, ako vrúcne túžim priviesť Svoj Dom ku zmiereniu a k životu v pokoji a jednote?

Pochop, Moja holubica, že od chvíle, kedy vyšlo toto Posolstvo, mestá boli znovu vybudované a mosty obnovené, ale nie všetky. Ešte musím dokončiť jednotu na jednom moste, ale knieža tohto sveta sa nechce vzdať. Na každej strane tohto mosta umiestnil svoje impérium a navŕšil vysoké opevnenia, aby k nemu zatarasil cestu. Každého, kto by sa odvážil priblížiť k tomuto mostu a opraviť ho, by vládca a knieža temnoty tohto sveta zúrivo napadol. Rozhodol by sa zviesť bitku s tým, koho by som poslal.

Čo teda môže človek urobiť, aby odstránil túto Prekážku?

Prednášaj predo Mnou, svojím Bohom, svoje úpenlivé prosby. Modli sa, obetuj a nehľadaj chválu alebo pocty. Maj úsmev na perách a načúvaj Mojim Prikázaniam. Posilním ťa, aby si zhromaždila Mojich pastierov okolo jedného Oltára. Bude to Moje Dielo. Archanjel Michael ťa bude podporovať, je Anjelom, ktorý chráni teba i všetok Môj ľud. Bude ti pomáhať, tak ako to robil už predtým v každej bitke. On odstráni pevnosti, ktoré udržujú Moju Cirkev rozdelenú a víťazstvo bude Jeho. Čo sa týka tých vtáčnikov, ktorí dúfajú, že ťa zničia, tí zničia akurát sami seba. Zvrhnem ich impérium Svojou zdravou náukou a vernosťou. Zvrhnem Svojich nepriateľov tými, ktorých som práve pozdvihol z hrobu. Zvrhnem každú opozíciu Svojou Láskou a Milosrdenstvom. Umlčím skazenosť prúdmi Milosrdenstva.

Moja sestra, bola si požiadaná, aby si ponúkla obete, čo si urobila. Dnes ťa žiadam, aby si hlásala to, čo bolo nepriateľom ukradnuté, a čo je milosrdná láska a duch zmierenia medzi Mojimi pastiermi. Nemôžem spočinúť, kým neuvidím Svoju Cirkev zmierenú a zjednotenú ... dovoľ Mi napísať na tabuľku tvojho srdca Svoje priania a Svoje inštrukcie a vdýchnuť ti Svoje želania na tvoje čelo. Pripomeň Mojim pastierom, že vedľa zhromaždenia k modlitbám a príhovorom, ich potrebujem vidieť zhromaždených okolo jedného Oltára, kedy slavia spoločne a jedným hlasom: Liturgiu. My, nás? Všetky zrná Jednoty budú šírené!


1 myslím, že to znamená 'priberať'Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved