SK » Posolstvá»


Buď odrazom Mojej Slávy skrze tvoje skutky lásky

5. október 2008

Moja Vassula, nerob si starosti, tak málo poznáš Moje Srdce; nech sa vo Mne tvoja láska rozmnoží; - dcéra Mojej voľby, skrášľuj Moju Cirkev; buď naplnená večným pokojom a zjavuj Ma vo všetkých Cirkvách; ukazuj im veľkoleposť Môjho Diela; povedz im, ako som pripravený odpustiť im; nech sa ku Mne každé ráno modlia túto modlitbu a volajú ku Mne:

'Pane Ježišu Kriste, 
zošli na Mňa Svoje Svetlo, 
aby ma oslobodilo
od všetkých hriechov; 
ukáž mi Svoju Cestu
chodník, po ktorom mám kráčať; 
som tu, ako dieťa, 
ktoré sa potrebuje ukryť 
v náručí svojej matky; 
veď moje kroky k Pravde
Ty si Pravda
udeľ mi Svoje Požehnanie, 
aby si ma obnovil,  
uzdrav ma Svojou Láskou a Nežnosťou, 
počuj môj povzdych, ó Pane, 
a opäť naplň moju dušu tým, 
že ju povedieš k prameňom Života;'
amen;

- a Mojou odpoveďou bude:

'nasleduj Ma, lebo Ja som Cesta, Pravda a Život; nasleduj Ma!'

ale buď zmierená s Otcom a prebývaj vo Mne; buď odrazom Mojej Slávy skrze svoje skutky lásky, dnes, keď začínaš svoj deň, oplácaj zlo láskou, zmier sa s tými, voči ktorým ešte pociťuješ nenávisť, zmier sa, odovzdávaj ďalej svoj pokoj, už nehreš a modli sa po celý čas; prijmi a uveď do praxe každé Slovo dané v Písmach; buď sprievodcom slepých a svetlom pre nich, nikoho nesúď; nepoučeným buď vzorom Môjho Poznania a Pravdy, ako je zakotvená v Mojom Zákone, ale nie s tvrdosťou srdca; neváhaj prichádzať ku Mne v ktorýkoľvek čas pre Radu; Láska je vždy po tvojom boku; icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved