SK » Posolstvá»


Svedčite o Mojej Sláve skrze vaše skutky lásky

5. október 2008

Moja Vassula, nerob si starosti, tak málo poznáš Moje Srdce. Nech sa vo Mne tvoja láska rozmnoží. - Dcéra Mojej voľby, okrášli Moju Cirkev. Buď naplnená večným pokojom a zjavuj Ma vo všetkých Cirkvách. Ukáž im vznešenosť Môjho Diela. Povedz im, ako som pripravený im odpustiť. Nech sa ku Mne každé ráno modlia túto modlitbu a volajú ku Mne:

'Pane Ježišu Kriste,
zošli na Mňa Svoje Svetlo,
aby ma oslobodilo od všetkého hriechu.
Ukáž mi Svoju Cestu,
chodník, po ktorom mám kráčať.
Tu som, ako dieťa,
ktoré sa potrebuje ukryť
v náručí svojej matky.
Veď moje kroky k Pravde.
Ty si Pravda.
Udeľ mi Svoje požehnanie,
aby si ma oslobodil,
uzdrav ma Svojou Láskou a nežnosťou,
počuj môj povzdych, ó Pane,
a opäť naplň moju dušu tým,
že ju povedieš k prameňom Života.'
Amen.

- A Moja odpoveď bude:

'Nasleduj Ma, lebo Ja som Cesta, Pravda a Život. Nasleduj Ma!'

Ale zmier sa s Otcom a prebývaj vo Mne. Buď odrazom Mojej Slávy skrze svoje skutky lásky, dnes, keď začínaš svoj deň, Oplácaj zlo láskou, zmier sa s tými, voči ktorým ešte pociťuješ nenávisť, zmier sa a rozširuj svoj pokoj, už nehreš a stále sa modli. Prijmi a uveď do praxe každé Slovo zo Svätého Písma. Buď sprievodcom slepých a buď im svetlom, nikoho nesúď. Nepoučeným buď vzorom Môjho Poznania a Pravdy, ako je vtelená v Mojom Zákone, ale nie s tvrdosťou srdca. Neváhaj si ku Mne kedykoľvek prísť pre Radu. Láska je vždy s tebou. icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved