SK » Posolstvá»


Moje Srdce Ma bolelo, keď som sledoval pád tejto generácie

28. november 2009

Pane, tu je tvoja služobnica. Očisti ma od mojich chýb, pretože len Ty dokážeš odhaliť moje zlyhania.

Moje dieťa, pokoj tebe. Dovoľ Mi, tvojmu Bohu, aby som teraz k tebe prehovoril. - Opri sa o Mňa. Keď hovorím, zvolávam zem, tvoji priatelia, ktorí sa zasväcujú tejto službe, sú Mojimi priateľmi. Dnes znova obnovujem Svoje volanie k nim všetkým. Pripomínam im, že ich Pán a Boh je pred ich dverami a čaká.

Čo je dnes potreba je horlivý duch, srdce vyslanca, toho, ktorý nikoho ničím neuráža, ktorý má nežné srdce, ktorý je aj v ťažkostiach veľmi tolerantný, citlivý k úbohým, obohatením pre agnostikov. Potrebujem jazyk učeníka a vložím do nich Svojho Ducha a dám im nové srdce. Potom rozhojním ovocie tejto vinice. Áno?

Ako vieš, Pane,
stále zakúšame protivenstvá.
Naša práca je neustále napádaná,
neustále nás ohovárajú.
Pozri mojich nepriateľov,
veď ich počet vzrastá.
Niektorí ma skutočne nenávidia
neospravedlniteľnou nenávisťou.

Nevinní a spravodliví nasledovali Tvoje pokyny.
Áno, sú takí, ktorí sa stali vyslancami,
pretože uverili v Tvoje Volanie.

Pane,
v minulosti si zachránil mnohých
od ich utláčateľov.
Ako dlho budeme čakať?
Skúšal si ma aj druhých,
skúšal si nás ohňom
a všetci sme kráčali s vierou.

Sme v Tvojich službách, vždy pripravení
načúvať Tvojmu Hlasu, aby sme odovzdali
podivuhodné Logos.1

Vassula, Moje dieťa, dochádza ti trpezlivosť?

Neviem, možno ...

Vassula, Môj svätostánok, dôveruj Mi, žiaden nepriateľ nad tebou nikdy nezvíťazí.

Myslím, že som sa nikdy nevzdala
a pred svojimi prenasledovateľmi som sa správala,
ako by boli moji priatelia.
Nežiadam odmenu ani pocty,
prosím Ťa však, Pane, o posilu.

Moja harfa, počas tvojich útrap ťa skrášľujem. Uvádzam tvojich nepriateľov do rozpakov, keď tlmím ich hlas.

Uvádzaj ich teda naďalej do rozpakov,
nech sú zmätení.

Dostane sa ti posily. Pošlem Svojho anjela, aby ich stíhal. Počuj Ma: Pozdvihnem ťa Svojou Rukou. Aj naďalej budem vkladať Svoje Slová do tvojich úst. A čo sa teba týka, modli sa za nich. Pros Ma, aby som im dal svetlo a Svoju Pravdu. Teraz, dcéra, nastráž svoje ucho a načúvaj tlkotu Môjho Srdca. Hnevám sa na Svoj ľud,2 ktorý bude opäť sláviť Vianoce bez Môjho Svätého Mena. Mnohí sa odo Mňa odvrátili, všetci sú rovnako poškvrnení. Azda nečítali, že 'Boh rozmetá kosti odpadlíkov, sú zahanbení, pretože ich Boh odvrhol.'3 Svet nemá čo ponúknuť. Ich láska je založená na lži, sebaláske, zmyselnosti, telesnej láske, láske k mamonu, na záľube v podnecovaní zlých mravov. Domýšľavé pohľady! Ich hroby budú ich večným domovom, ich večným príbytkom. A napriek tomu Ma bolí Srdce, keď vidím, ako sa táto generácia rúca a hynie. Stále sa pokúša vymyslieť nové formy rebélie, stále odporujú Svätému Duchu.

V Súdny Deň budem volať tých, ktorí prekrútili Moje Slová tebe, keď som s tebou hovoril, a zlým výkladom ich spravili predmetom posmechu. Zveril som ti Svoje Slovo Života, aby si ho odovzdala Mojim Cirkvám. Tie Mi na odplatu odmietli načúvať. Vysmiali sa ti a s vyhrážkami ťa odstrčili.

Pýtam sa Svojich Cirkví: Je vám známy dajaký prorok, ktorého vaši predkovia neprenasledovali? Dal som tebe, slabému nástroju, na starosť Svoj Dom, nástroju z Egypta, aby sa staral o Moje Záujmy, nástroju, ktorý prichádza z púšte ako znamenie dnešného úpadku v Mojej Cirkvi, aby hlásal Moje Kráľovstvo a priviedol Môj ľud k jednému Oltáru.

Pred zrakmi mnohých som dokázal Svoju Moc a Svoje schopnosti. Vyburcoval som národy, ako som ti predpovedal, a zhromaždil ich vo Svojom Mene, od východu k západu, od severu k juhu, do dnešného dňa.

Šťastní tí, ktorí sa pokorili a dokázali, že sú chudobní v duchu. Títo porozumeli veľkosti Môjho Zľutovania a Mojej ponuke duchovného pokrmu, ktorý som dal a stále dávam v hojnosti tejto strádajúcej generácii.

- Vassula, modli sa ku Mne takto:

Nežný Otče,
nenechaj dopadnúť Svoj hnev
na túto generáciu,
aby celkom nezanikla.

Neponechaj Svoje stádo
napospas strachu a úzkosti,
keď vody vyschnú a príroda spustne,
všetko zhynie v Tvojom hneve
a zmizne bez stopy.

Žiar Tvojho Dychu
spáli zem a obráti ju v pustatinu!
Na obzore sa objaví hviezda.
Noc bude ničivá
a popol bude padať ako sneh v zime,
pokrývajúc Tvoj ľud ako prízraky.

Zmiluj sa nad nami, Bože
a neposudzuj nás prísne.
Pamätaj na srdcia,
ktoré sa radujú v Tebe a Ty v nich.

Pamätaj na Svojich verných
a nenechaj na nás dopadnúť Svoju mocnú Ruku,
ale radšej nás vo Svojom Milosrdenstve pozdvihni
a vpíš Svoje nariadenia do každého srdca.
Amen.

Keď karhám túto generáciu, Môj hnev vyšľahne na odpadlíkov ako oheň. Môžem odpustiť ich zločiny a ich hriechy, ale stále je potrebné konať veľmi veľa skutkov pokánia. Dnes ešte raz Najvyšší predniesol Svoje Slová a vynesený rozsudok bude závisieť na vašich modlitbách, generácia, na vašich dielach milosrdenstva, na vašej láske a vašej spoluúčasti.

Poď, Vassula, tlmoč to kvôli Mne. Láska ťa miluje. ic


1 Slovo Božie
2 KresťanovChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved