SK » Posolstvá»


Jahve je blízko, prichádza rýchlo

14. december 2009

(Vassula píše:)

Túto sobotu sme mali tu na Rhodose modlitebné stretnutie. Neboli tu všetci, len niektorí. Ku koncu sme sa spoločne pomodlili modlitbu z 28. novembra. Potom som otvorila grécku Bibliu (celkom novú). Môj prst padol na 7. kapitolu knihy Ezechiel, verše 1-14. Počas čítania úryvku z Biblie sme všetci mali pocit, akoby sme znovu čítali onú modlitbu! Ako pokračovanie. Keď som potom otvorila anglickú Bibliu, aby som si prečítala to isté, lebo moja gréčtina nie je tak dokonalá, mala som zrovna na tom mieste záložku. Z toho sme vyrozumeli, že Pán sa snažil zdôrazniť závažnosť a naliehavosť Svojho predošlého posolstva, ktorým je práve ona modlitba. Po modlitbe sme otvorili posolstvo TLIG a čítali. Tiež tu Kristus zdôraznil našu modlitbu. Otvorila som posolstvo z 13. septembra 2002 a moje oči padli na nasledujúcu pasáž: "Ó Súdny Deň! Kedy Môj Syn zažiari nad vami v nebi!" až do konca.

Nasledujúci deň som sedela v kostole, a asi päť minút potom som počula Pána, ako ma volá a hovorí ku mne. Obávala som sa, že si nezapamätám, čo mi Pán povedal, tak, aby som to neskôr zapísala. Panna Mária povedala niekoľko slov na konci posolstva. Náš Pán ma ale uistil, že sa nemusím báť, pretože mi Svoje Slová pripomenie, až ich budem zapisovať, vlastne, že znovu povedie moju ruku. Tu je to, čo Ježiš Kristus povedal včera a dnes, v pondelok 14. decembra, kedy boli Jeho Slová zapísané.

Svedči, Moje dieťa, pre Mňa a v Mojom Mene, hovor a povedz tejto generácii:

Už viac nepočúvajte falošných prorokov, ktorí vás chlácholia peknými rečami, povediac, že je všetko v poriadku, a že ste sa zlepšili, zatiaľ čo tí, ktorí sa nazývajú kresťanmi, sa podľa toho vôbec nesprávajú, a sotva konajú podľa Môjho Slova v Evanjeliu. Lebo Ja vám hovorím, že ak vaša spravodlivosť, ako kresťanov, nebude väčšia ako spravodlivosť bezbožníkov, Môj Otec Ma vo vás nerozpozná a nikdy vám nedovolí vstúpiť do Nášho Kráľovstva! Hnev Môjho Otca na vás dopadne. Vari ste nepočuli, že Moja prísnosť je rovnako veľká ako Moje Milosrdenstvo? Vy, ktorí sa sami ponúkate svojmu okoliu ako dobrí kresťania a dávate mu tak falošný obraz kresťanstva, pričom ste jeho opakom, budete odhalení a váš hriech tiež. A vy, ktorí svojim jazykom neprestávate nespravodlivo súdiť, váš hriech padne na vaše hlavy. Môj hnev planie proti vášmu rozdeľovaniu (kastovaniu) a budem vás súdiť za vaše konanie, ako si zaslúžite.

Vám, ktorí nemôžete odpustiť a zabudnúť, ako Ja odpúšťam a zabúdam, uchová aj Môj Otec váš hriech! Jahve je blízko, prichádza rýchlo, tak Mi povedzte, kam sa skryjete? Viesť život v hriechu, znamená patriť diablovi. Viete, akým spôsobom budete súdení, keď nie ste ochotní sa zmieriť s tým, voči komu stále chováte zášť. Hovorím vám, že za tento hriech neochoty prísť a dohovoriť sa s tým, o kom sa domnievate, že je na vine, zaplatíte do posledného haliera. Nepovedal som, že máte milovať svojho blížneho ako seba, ba čo viac, že sa máte učiť milovať aj svojich nepriateľov? Ale na čo hľadia Moje Oči? Vidím, že tých, ktorí skutočne nasledujú Moje cesty, je poskromne, ale väčšina žije v hriechu a robí Satanovu prácu. Neklamte sami seba, pretože v týchto nastávajúcich dňoch ste na ceste ku skaze, pretože nenasledujete Moje Slovo. Ak niekto do dnešného dňa odmieta počúvať Moje zásady, tiež Môj Otec mu odmietne príbytok v nebi. A na vás, ktorí nesiete Moje Meno, ale stále konáte s násilím, hnevom a pýchou, dopadne ten istý bič, ktorý váš ostrý jazyk užíval na vašich bratov, a váš hriech vás odsúdi. A vy, ktorí ešte spíte vo svojej apatii a ľahostajnosti, nemyslite si, že o vás neviem, budete rozptýlení medzi pohanov a budete žať, čo ste zasiali.

Čo sa odpadlíkov týka, tí okúsia pekelný oheň! Hnev Môjho Otca je provokovaný touto zlou a zvrhlou generáciou. Ako môžem dlhšie zadržiavať Jeho Pažu, aby na vás nedopadla? Našim neustálym zámerom bolo odvrátiť vás od zla, ale dobrí aj zlí odmietajú opustiť svoj spôsob života. Dobrí, pretože neberú vážne Moje Slová v týchto posolstvách a nekonajú podľa nich, zlí, pretože odmietajú spásu, odmietajú Moje Milosrdenstvo, odmietajú Moju Ruku. Povedzte Mi, čo budete robiť v ten Deň, kedy spoznáte, že ste samotná hlina, hlina, ktorá je bez Mojej Prítomnosti nič než prach?

Skaza už je veľmi blízko a lístie uschne. Všetci zmeňte svoj postoj a konanie, nedovoľte, aby vás stihla záhuba. Naberte správny kurz a zanechajte svojich ohavností a zvrátenosti. Uprite svoje srdcia na Mňa, Svojho Pána, ináč sa rozpadnete v popol ako spálené mesto.

Teraz, aj keď som vás snáď na chvíľu vydesil, a to len z veľkej lásky, ktorú k vám prechovávam, vás chcem viesť k pokániu a zachrániť vás. Chcem, aby pery, ktoré sú čisté, vzývali Moje Sväté Meno, zvlášť v týchto dňoch, kedy Moje Sväté Meno bude znevažované a celkom bezvýznamné, keď mnohí oslavujú Moje narodenie bez úcty a chvály. Všetci ľutujte a sústreďte sa na Mňa. A modlite sa, aby vina tejto generácie nebola príčinou vašej skazy. Inak Môj Otec donútený Svojím hnevom zvolá: Dosť! A Jeho hnev zaplaví mnohé národy a svet sa rozpadne. Šťastný človek, ktorý Ma teraz počuje a očistí sa. Ja ho podporím.

Ja som Ježiš Kristus a som Autorom týchto Posolstiev a som známy tým, že vládnem zhovievavo. Som známy tým, že vám dávam rozkvitnúť, ak chcete, a keď treba, polievam vás Svojimi Slzami. Som známy ako Dobrý Pastier, ktorý nikdy neopúšťa Svoje ovce. Vediem vás na zelené pastviny, ale môžem mlčať, keď sú dohovory porušované, svedkami, ktorých posielam, sa opovrhuje a sú odmietaní? Keď viem, že sa rútite do ohromujúcej skazy, nemám konať? V Deň Otcovho hnevu sa na Mňa rozpamätajú tí, ktorí na Mňa zabudli, a podľa toho s nimi bude naložené.

Mnohí sa však pýtajú, aké hriechy? Hriechy, ktoré som spomenul a hriechy vášho rúhania proti Môjmu Svätému Duchu, hriechy vašej rebélie a vášho rozdelenia, hriechy zvrátenosti, ktoré sú odporné v Mojich Očiach, hriechy predsudkov, hriechy pohŕdania, korupcie, domýšľavosti, pýchy, hriechy ponižovania a ľahostajnosti, svet je poškvrnený hriechom. Pochopte teraz, ako je Moje Najsvätejšie Srdce urážané a zvierané bolesťou. Ovládajte svoje myšlienky a už viac nehrešte. Nikdy na Mňa nezabúdaj, Vassula, a nech sa Moji ľudia dozvedia o Mojich varovaniach. Som tu. ic

(Potom naša Pani povedala:)

Nasleduj a zapíš všetko, čo ti Môj Syn dal, nikdy sa neboj.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved