SK » Posolstvá»


Dobročinnosť je svätá, je to symbol Môjho Obrazu

1. marec 2010

Pane!

Ja Som! Moja Prítomnosť je s tebou. Uzdravím tvoje rany. Moja Vassula, vybral som si ťa zo všetkých ľudí, aby som zjavil Svoje Slovo tejto generácii. Nebuď skľúčená. Prídem ti na pomoc.

Pokúšajú Ma! Zober odvahu, Moje dieťa ... Cirkvám hovorím toto:

Odmietať vo vašej dobe, rovnako ako v minulosti, tie isté dary Ducha Svätého, dané ku prospechu a rozvoju Cirkvi, je ohavnosťou v Mojich Očiach. Je to duchovná smrť, ktorá sa vkradla medzi vás! Odpadlíci, ktorí rozčuľujú Môjho Svätého Ducha! To sú tí, ktorí upadli do duchovnej lenivosti a herézy. Vidíš? Ako v nich môže prebývať Duch Svätý, keď sú ovládaní lenivosťou a ďalšími neresťami? Ako by mohli vôbec vidieť vo Svetle Ducha Svätého, keď vo svojich srdciach udržujú nepriateľstvo a sú naplnení toľkými neresťami?

Hovorím ti, že Pravda im môže byť zjavená iba skrze Milosť Ducha Svätého. Trpím, keď Ma toľko kňazov nehľadá. A ďaleko horšie je, keď si všimnú duše, ktorá je zapálená božskou láskou ku Mne, ktorá nachádza svoju radosť vo Mne a nie vo svete, ktorá Ma preferuje nado všetky vášne sveta a je roznecovaná láskou v Mojej Prítomnosti - ich zášť rastie o to viac. Omilostené duše, ktoré som obdaroval Svojou priazňou, sú nimi utláčané buď duchovnou závisťou, alebo racionalistickým duchom. Neprijímajú Môj jazyk, ktorým vás učím, pretože ich telesné vnímanie im nedovoľuje tomu porozumieť. Lebo duchovné témy vyučujem duchovne. Sú to tí, o ktorých Písmo hovorí: "Prirodzený človek nemôže prijať veci Božieho Ducha; sú mu bláznovstvom a nemôže ich chápať, pretože sa dajú posúdiť len Duchom ..."1 Duchovná slepota nikdy nedovolí ich egu odumrieť, aby porozumeli najvyššej cnosti, ktorou je milosrdná láska. Milosrdná láska je najväčšia z cností. Skrze mieru jej prítomnosti vo vás budete všetci napokon súdení.

Je správne hovoriť, keď svedčíš v Mojom Mene, Vassula, že všetka viera a nádej sú postavené na tejto cnosti, a to je v konaní dobra, v láskavom srdci, v milujúcom, milosrdnom a nežnom srdci, ktoré uvidí Boha a zdedí Moje Kráľovstvo. Inými slovami: čisté srdcia ...2 Áno! Slovo Božie je spása, zachraňujúca pomoc. Je to poznanie Boha, ktoré je dané poznať len tým, ktorí Nás vlastnia.3 Je to samotné Slovo Božie, ktoré je Láska. A z Lásky som sa stal dobrovoľne človekom, dobrovoľne som niesol Svoj Kríž. Zrak mnohých sa zakalil, keď Ma videli Vzkrieseného.

- Milosrdná láska je svätá, je to symbol Mojej Podoby a všetkého, čo stelesňuje.

- Milosrdná láska je nad všetky bohatstvá. Áno!

- Milosrdná láska je jasnejšia ako slnko, pretože zatieni všetky ostatné cnosti, je ako svetlo.

- Milosrdná láska je nevyčerpateľný poklad pre ľudstvo, pretože má väčšiu radosť v dávaní než prijímaní.

- Milosrdná láska nehľadá svoj prospech, ale dáva sa všetkým ľuďom.

Ktokoľvek vlastní túto cnosť vládne so Mnou. Božia moc je Mnou daný dar vám, a ten vám môže byť daný podľa miery lásky, ktorú máte. Uvažujte o tom, čo je správne a čo zlé a preberte sa. Dôvodom k snahe umrieť sám sebe, je získanie milosrdnej lásky, ktorú keď raz získate a budete ňou korunovaní, tak vás povedie k neprekonateľnej svätosti navždy, lebo tá bude naveky triumfovať!

Tak neklamte svoju myseľ skazenosťou a zlobou ani nebuďte okúzlení konaním zla. Hovorím vám, veďte bezúhonný život, aby som mohol pripojiť vašu dušu k Môjmu Svätému Duchu, k Tomu, ktorého nazývate Neviditeľným. Nikdy nemôžete mať pevné základy a hlboké korene vo Mne, bez toho aby ste vlastnili milosrdnú lásku.

- Milosrdná láska je ako kormidlo člna, ktoré vás riadí do vášho prístavu. Bez kormidla ste nútení plávať po akomkoľvek prúde a stratiť sa.

- Milosrdná láska vás povedie ku správnemu cieľu, teda ku Mne. To vás tiež uschopní spoznať Ma vo svojom blížnom a tak ho milovať. K čomu to bude, keď nebudete milovať svojho blížneho a nebudete horliť pre Moju Cirkev? Poďte teda a dýchajte vo Mne a obdržíte Moje dary a tieto cnosti.

Pokolenie, potrebujem vaše úplné oddelenie sa od sveta a deň po dni vo vás budem rást, zatiaľ čo vy budete umenšovať seba a svoju vôľu. Tak vás budem vyháňať z tohto skazeného sveta, aby ste vstúpili do Môjho Srdca. Buďte požehnaní všetci, ktorí ste teraz ochotní počúvať Moje poučenia. ic


3 Najsvätejšiu TrojicuChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved