SK » Posolstvá»


Pravý Život v Bohu je Moje Posolstvo

22. jún 2010

Vassula, dieťa, volal som ťa! Som vždy s tebou. Chvál Ma každý deň, lebo stojím pred tebou. Priviedol som ťa späť k životu, aby si žila vo Mne. - Mnohí čítajú Moje Slovo znovu a znovu, ale napriek tomu Ho nežijú. Mnohí kážu v Mojich zhromaždeniach, ale sami nenapĺňajú to, čo kážu.1 Stala si sa služobnicou Mojej Cirkvi, otrokom Mojej Cirkvi, ktorý nesie Moje Posolstvo pokoja, zmierenia a jednoty, aby si ho odovzdala Môjmu ľudu. Mojím zámerom bolo zjaviť svetu Moje Milosrdenstvo, a ako sa obávam o ich spásu. Ako Ma znepokojuje ich rozdelenie. Ó dcéra, keby si len vedela, čo viem Ja, a keby si len videla a počula, čo Ja vidím a počujem od Svojich pastierov, a čo vyhlasujú medzi sebou, pochopila by si horkosť tohto kalicha! Áno?

Iste sa to netýka všetkých Tvojich pastierov.

Mnohým z nich chýba pokora. Štruktúra Môjho Tela bola poškodená. Ak je Moje Telo odpojené od Hlavy, Telo je mŕtve. Spustošenie sa šíri a privádza Môj Dom k úplnému zničeniu, premieňa Ho na púšť!

Čo môžem urobiť, Pane?

Ďalej ich zvolávaj a zhromažďuj, neunav sa, Moja holubica, vždy som bol po tvojom boku. Nevšimla si si?

Zjavoval som sa na tebe ako Znamenie, tiež preto, aby som ti dodal odvahy. Neboj sa tieňov,2 som tvoja mocná ochrana. Dôveruj Mi.

Čo sa týka tých pastierov, ktorí zanedbávajú dohľad nad Mojím stádom a nepasú ho, tak o tých hovoria Písma: "Beda pastierom, ktorí nechávajú hynúť a rozháňajú stádo mojej pastviny - moje stádo rozptyľujete, rozháňate ho a nedohliadate na naň." (Jer 23,1) Hoci kedysi boli veľkí, boli donútení k nasledovaniu zákonov tohto sveta, nechali sa ovplyvniť liberalizmom a zabudli žiť svoje životy podľa svojich prvých sľubov.

Žiadal som ich, aby zapustili svoje korene vo Mne, stavali na Mne a pevne sa držali viery, v ktorej boli vyučení. Keby dodržali svoj prvý milostný sľub, ktorý Mi dali, a nedali sa zlákať vecami tohto sveta, vecami, ktoré pomíňajú, bol by dnes Môj Dom bohatý slávou a Moje stádo by nezišlo na scestie.

Pravý Život v Bohu je Moje Posolstvo. Nie je založené na ľudských doktrínach či ľudských pravidlách. Je založené na Mojej Láske, je založené na Pravde a na pravdivej doktríne. Je naplnené cnosťami, ktoré vás majú viesť ku zbožšteniu a majú dať tejto generácii plné poznanie Mojej Vôle.

Moje učenia sú vznešenou náukou, ktorú som dal ľudstvu ako nový krstný bozk, aby som vzkriesil mŕtvych k novému životu a ukázal im, že pravda je v Duchu.

Duch vás vopred varoval, že počas posledných časov budú takí, ktorí opustia vieru a zvolia si doktríny, ktorá pochádzajú od démonov. Nemajú byť na čo hrdí. Bolesť a utrpenie prišli na mnohé národy, a napriek tomu do nich Moje Slovo nepreniklo. Zjavil som Svoju Lásku celému ľudstvu, aby Ma prijali veľkoryso. Niektorí sa budú pýtať: "Ako si zjavil Svoju Lásku, keď toľko národov neustále padá pod mečom a hladomor je za rohom?"

A napriek tomu som vám zjavil Svoju Lásku skrze Svoje neustále pripomínania a Svoje neustále varovania. Zostúpil som týmto spôsobom zo Svojho Trónu, aby som obnovil vaše životy, ktoré boli napadnuté démonmi. Moja dobrota nikdy neprestala. Ale vy ste na Mňa nečakali ani ste Ma nehľadali. Volal som vás, ale vy ste radšej nepočúvali. Ukázal som vám Svoje Milosrdenstvo a zahrnul som vás požehnaniami, ktoré neboli nikdy ocenené, tak ako môžete povedať, že Pán vám nezjavil Svoju Lásku?

- Kvôli vašej bezbožnosti a vášmu odmietaniu Môjho Kríža, na ktorom som dobrovoľne trpel za vás všetkých, a najmä kvôli vášmu rúhaniu sa Svätému Duchu Milosti, ktorý sa na vás vylieva, aby vás obnovil, ti hovorím, generácia, národ povstane proti národu a všetko bude potriesnené krvou. Olivovník prestane vydávať svoje plody a zem podľahne svojmu zraneniu. Skaza a spustošenie dopadne na mnoho miest, viac ako kedykoľvek predtým,3 ročné obdobia sa budú meniť, lebo človek ničí zem skrze svoju vlastnú hriešnosť a bezbožnosť. A ako revúci lev zostúpia z neba na zem Moje plamene, neskrotný oheň. Z jedného konca zeme na druhý zapálim strže, pohoria, údolia, mestá a sprovodím zo sveta veľa jeho obyvateľov.

A tí, čo prisahali, že zničia Cirkev tým, že obrátia Môj Kríž hore nohami, tí budú horieť v pekle! Opustené vdovy budú blúdiť nahé a všetci tí,4 ktorí prisahali, že vyhlásia vojnu Mojim prorokom a svätým veciam, tí tiež vytrpia, čo si zaslúžia. Teraz sedia sebaisto na svojich trónoch, ale nie na dlho. Prídem k nim ako Sudca a budem ich súdiť veľmi prísne. Ja Sám ich zvrhnem z ich trónov. Aj keď sa dnes schovávajú pod maskou, čoskoro ich nájdem a odhalím. Hľa! Pokorím všetkých, ktorí sú poškvrnou Môjho Domu. Dopustím, aby boli pokorení, lebo sa prehrešili voči Mojim zásadám. Potom privediem do Svojho Domu čistú nádobu, vaše srdce sa zaraduje a Moja Ruka sa natiahne k tejto nádobe, ktorá bude pracovať v Mojom Svetle!

Potrebujem nádoby, čisté, pre slávu a pripravené sa obetovať. Mierne ku všetkým ľuďom, schopné vyučovať mladých slušnosti, poslušné a radostné v Pánovi.

- Ostrie kopije5 je stále v Mojom Srdci, Moje dieťa. Ó! Ale ten čas príde, v skutočnosti je bližšie, ako kedykoľvek predtým, kedy sa zjavím ako Sudca tým, ktorí pošliapavajú Moje Telo tým, že odvádzajú Môj ľud od zmierenia a zjednotenia, tým, ktorí zámerne udržujú Moje Stádo rozptýlené a neoboznámené. Zlomím ich moc, až príde čas. Nikdy nepochybuj.

Poď, všetko, čo od teba potrebujem je láska! ic


1 Pán bol plný bolesti a žiaľu
2 zlí duchovia v ľuďoch
4 niektorí z nich sú cirkevní hodnostári
5 metafora: je tým myslené rozdelenie CirkviChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved