SK » Posolstvá»


Odhalil som ti stav Svojej Cirkvi

29. apríl 2011

Tvojej nádhere sa nič nevyrovná, môj Bože!

Ja Som, načúvaj! Omilostená-medzi-mnohými-aby-pozdvihla-Moju-Cirkev, nepozeraj sa za seba, Môj Duch je Ten, kto ti dáva tento neuhasiteľný smäd byť so Mnou. Tak nevzdoruj Mojej Láske.

Moja duša sa vinie s dôverou k Tebe ...

Áno! A to by mala. Ja som tvoja pevnosť. Vymedz svoju Lásku, ktorú ku Mne máš, a Ja ťa budem chrániť od všetkého pokušenia, poď, neboj sa spočinúť vo Mne a nájdeš úkryt v Mojom Srdci Pokračuj spôsobom, ktorý som ťa naučil, ale tiež nikdy nezanedbávaj svoju domácnosť.

Autority mojej vlastnej Cirkvi ma majú za úbožiačku a opovrhujú mnou, ako vieš.

Pochopila si veľkosť Mojej Lásky, ktorú k tebe mám, duša? Položil by som znovu Svoj Život, kedykoľvek by to bolo potrebné, práve pre teba, drahá duša! Horlivosť pre Môj Dom Ma stravuje a bol som a stále som pripravený poslať toho najmenšieho z Môjho stáda ako obeť. Od začiatku sme ťa, Môj Otec a Ja, vyvolili, aby si bola v Našej prítomnosti a aby sme ťa učili v Našich Nebeských Nádvoriach slová Múdrosti Vedeli sme a povedali sme ti, že impérium zlého ťa bude štvať, aby ti zobralo odvahu, aby rozplietlo Naše tkanivo a vytvorilo okolo teba chaos. Že pozdvihne utláčateľov a bude ťa bez milosti urážať. Ale tiež som ti sľúbil, že budem tvojím Strážcom, tvojím Štítom a aj keď po tebe bude ten zlý a skazený pľuvať svoj jed, tak nezakolísaš a neodpadneš, ani nebudeš ochabovať, pretože Moja Sila ťa bude podporovať. Ja, Pán som urobil slávnostnú prísahu: vziať ťa do bezpečia, aby som ťa pozdvihol,1 formoval,2 aby si kráčala so Mnou a aby si prospievala. Odhalil som ti stav Svojej Cirkvi a dal som ti porozumieť, že stratila svoj lesk, a že je potrebné, aby bola upevnená!

Kvôli Svojmu vlastnému zámeru som ťa povolal, nie preto, že by si bola vhodná pre túto úlohu, čo ale ani Moji učeníci neboli, keď som ich povolal. Také sú Moje metódy. Ja som vysoko nad každou mocou a každou zvrchovanosťou, autoritou alebo vyznaním alebo akýmkoľvek iným menom. Ja Sám si stačím, teraz si tiež bola povolaná a k Mojej radosti si uverila.

Poslal som ťa do sveta presne s týmto úmyslom: upevniť Svoju Cirkev a zjednotiť ju ... takže sa drž tohto plánu. Odňal som ti ducha bojazlivosti a dal som ti Ducha Statočnosti, odvahy a horlivosti pre Môj Dom.

Vassula, slávnostne ti prehlasujem, že ktokoľvek krivdí tebe, krivdí Mne. Že ktokoľvek ťa vyháňa z Môjho Domu pre tvoje svedectvo, vyháňa Moje Slovo dané tebe. Si v Mojej službe a každý, kto ťa bezohľadne zostudzuje, bude mať podiel na utrpení tých, ktorí bránili Môjmu Slovu, aby bolo rozširované veriacim Neprichádzam s mečom, ale s nehou, aby som zjednocoval, s mierumilovnými výrazmi, ponúkajúc im Svoje Srdce. Stala si sa otvorenou knihou inšpirovanou Mojím Svätým Duchom. Keď ťa teraz tvoji obviňovatelia nespravodlivo obviňujú, tak je to preto, že Ma nespoznali a ani Ma nekontemplovali.

Ponúkal som im Svoje Srdce, ale oni sa obrátili inam, aby ho hľadali Ako dlho sa ešte budem musieť pozerať na Mojich pastierov, ako vydávajú neuvážené rozhodnutia o Mojich Dielach? Nákaza, ktorá ich drží späť, je odpadlíctvo.

Pane, povedať im, že rozprávam s Bohom, je ako povedať im, že som mávla krídlami a doletela na mesiac!

Utišuj hnev Môjho Otca a modli sa za nich. Buď ako žalmista a žiadaj Ho, aby dal vyčkať nebesiam, aby neotvorili brány a nedali pršať ohňu! Aby dal vyčkať vetru a moriam, aby sa s besnením nerozvírili a nevyliali sa z brehov, búriaci hnevom Môjho Otca, a nepohltili celé národy. Úroda a polia budú spustošené, kňazi padnú zo svojich vysokých postov, pribudne cintorínov a hroby sa otvoria, rozmnožia sa muchy kvôli hrozným nákazám a veľké trápenie dopadne na túto generáciu. Úradníci Cirkvi sa budú biť do pŕs, keď si uvedomia, že som dokázal, že mám pravdu. Zem sa otvorí a pohltí ich zaživa. Môj Otec rozvášnený všetkým, čo vidí, keď bola zabudnutá Krv a Obeť Jeho Syna, keď bola pošliapaná. Ver Mi, pýcha tejto generácie prekonala pýchu tých, ktorí stavali Babylonskú vežu. Ešte koľkokrát a ako dlho budú posmievači dávať na odiv svoj výsmech Mojej Obeti? Taký človek bude bezmocný, až príde Môj Deň planúceho ohňa.

A čo sa týka teba, zostaň blízko Mňa, zostaň vo Mne a jasne svieť ako lampa v tme! Mi fovassé kanenan! Íme mazi sou!3 Pokoj tebe. Poď sa Mi klaňať a buď pre Mňa ako balzam Ja, Ježiš ťa milujem, drahá duša. ic


1 adoptoval ma
2 vychovávať a učiť ma
3 grécky: Neboj sa nikoho! Ja som s tebou!Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved