SK » Posolstvá»


Povedz Môjmu ľudu a pripomeň im ...

5. máj 2011

Pane! Si známy tým, že si zvrhol tróny kráľov i vládcov, premohol si ríšu za ríšou, keď sa tieto stali prekážkou Tvojmu priechodu.

Si známy tým, že ničíš Svojich nepriateľov, tak prečo teraz opúšťaš Svojich priateľov?

Nespravodlivosť, arogancia je to, čo presadzujú. Je o Tebe známe, že máš pýchu v nenávisti, môj Bože a Otče.

Čo som spravila, aby som si zaslúžila odsúdenie? Prestúpila som Tvoje Prikázania? Opustila som Tvoje príkazy a Tvoje Povolanie?

"Starajte sa o svojich blížnych, obnovte a zjednoťte Moju Cirkev," bola Tvoja úpenlivá prosba, ale tiež Tvoje Prikázanie. "Pracujte so Mnou ruka v ruke a oslavujte Ma," bolo Tvojou útechou.

Kvôli Tvojim záujmom som sa vzdialila od svojej vlastnej rodiny.

Teraz ohovárači prekrúcajú dobro v zlo. So zlými úmyslami ma obklopili a číhajú na svoju príležitosť opľuť ma a preliať krv.

Moje dieťa, tvoja dobrá viera nebude zbytočná, prijmeš odo Mňa svoju odmenu. Neprepadaj zúfalstvu, mám pod kontrolou každú situáciu! Život a smrť, dobro a zlo, to mám tiež pod kontrolou! Moja Ruka drží tvoju ruku. Každý nemilosrdný súd dopadajúci na teba, dopadá na Mňa. Môj hnev patrí tejto nevernej generácii. Nevšimla si si, Vassula? Môj krik prenikol ovzdušie, ako hurikán ohňa na nich zostúpim a rieky ohňa pohltia mnohé národy. Môj hnev nebude mať konca, nevideli ste znamenia Časov? Vody morí budú zotrvávať v neľútostnom vyčíňaní proti tomuto zlu a neveriacemu pokoleniu, pretože čoskoro dopadne ťažko Ruka Môjho Otca na odpadlíkov. Toto pokolenie padne do Otcových Rúk a množstvo tých, ktorí na Mňa zabudli, budú hrozne trpieť. Ach! Áno! Zrazu si na Mňa spomenú a budú volať Moje Meno, ale nie s ľútosťou ani nie z lásky, ale zo strachu, o ich život. Niektorí na Mňa budú so zúrivým sarkazmom hlasno volať urážky a rúhanie, stále sa chvástajúc svojimi filozofiami a ich takzvanou sebarealizáciou, znalosťou priemerov a výpočtami, pohŕdajúc Mojou Múdrosťou v ten Deň. Ale ich nádej, Moja Vassula, bude márna, a všetko to, čoho si myslela táto generácia, že dosiahla, sa skončí bezvýsledne. Všetko, s čím sa namáhali bez Môjho Mena, vlastne, zámerne vymazávali Moje Sväté Meno, sa ukáže bezcenným.

Dcéra! Dovoľ Mi povedať tebe: Ja, Boh, som skúšal túto generáciu, a ako si si všimla, mnohí sa preukázali ako nespôsobilí zdieľať Moje Kráľovstvo. Ich nesmierny záujem prísť na to, čo leží za vesmírom Ma udivuje1 a Mojich Anjelov vyvádza z miery! Milosť a Milosrdenstvo boli ponúknuté celému ľudstvu, ale tí, ktorí počuli, sa napriek tomu rozhodli nenačúvať a ani neprijať Moju zachraňujúcu pomoc. Kvôli ich nevere budú nesmierne trpieť ako Kain! Tí, ktorí sú verní, budú žiť v Mojom Srdci, v láske. Teraz sú tiež skúšaní ako zlato vo vyhni a preukázali, že sú hodní Môjho Kráľovstva Ja budem ich Kráľom naveky ... toto je začiatok konca týchto Časov,2 kedy prichádza Môj Oheň. Budú sa taviť všetky prvky tohto sveta. Menia sa slnovraty a postupnosť ročných období sa zmenila, a príde mnohé ďalšie.

Vassula, Moje dieťa, dovoľ Mi ešte raz obnoviť tvoju pamäť: ty si Môj nástroj, neboj sa, bola si zrodená pre Moje volanie. Sformoval som ťa pre Svoje zámery. Pretože som vedel, že sa neodchýliš od Pravdy, a Ja, že sa stanem tvojím Svätým Sprievodcom na tejto zemi. Ešte než si sa narodila, som vytýčil tvoju cestu.3 Od samého začiatku som spojil Svoje Srdce s tvojím. Avšak, tvoja sloboda ducha bola ukázaná človeku, bola si a si ako vtáčik, lietajúci v ovzduší nad svetom, vznášajúci sa na oblohe. Správci4 Môjho Kráľovstva5 to sledovali a všimli si tvojej slobody a schválili nemilosrdne tvoj rozsudok a neľútostne na teba vrhali šípy, aby ťa strhli k zemi a bez súcitu ťa zrazili, aby nezostal žiadny dôkaz o tvojom prejdení Mojou Cirkvou. Nikdy sa neprestali chvastať svojimi zlými skutkami. Pretože v nich neprebýva Cnosť a Láska.6 Akokoľvek tebou pohŕdajú, neublížia ti, ani ťa nezlomia. Aj keby padli hory do morí, hučali a vírili vody, neboj sa, pretože vedľa teba Ja Som! Moje Kráľovské Žezlo spočíva na tebe, aby viedlo tvoje kroky, a stráži ťa, aby si nezišla z cesty Mojich Prikázaní. Teš sa z Mojej Prítomnosti. Ja ťa podporujem a budeš v bezpečí.

Povedz Môjmu ľudu a pripomeň im, že láska prikrýva mnohé hriechy. Nech sa preukáže vaša vzájomná láska ako pravdivá ...

Dovoľte Mi vám pripomenúť, že je pre vás požehnaním, keď vás kvôli Mne urážajú a prenasledujú, lebo to dokazuje, že Ja, Boh, vo vás prebývam. Keby ste sa mali páčiť iba ľuďom, nepovolal by som vás. Keby ste mali usilovne pracovať pre svoje záujmy a svoju slávu, a nie pre Mňa, odvrátil by som od vás Svoje Oči.

Otvorte doširoka svoje srdcia a prijmite Ma. Buďte zjednotení, vzájomne si pomáhajte a snažte sa utešovať Môj ľud v tejto dobe. Láska k blížnemu by mala byť na prvom mieste.

Pamätajte, aby ste zvestovali Moje Posolstvá po celom svete, pretože zápach smrti dosiahol neba a trest, ktorý čaká túto generáciu, dopadne na zem pre jej neveru a odpadlíctvo. Nenačúvajú vyslancom, ktorých vám posielam, a rúhajú sa Môjmu Duchu. Mnohí nezodpovedne zraňujú Moju Cirkev tým, že kameňujú Mojich prorokov. Mnohí hynú a terajšie viditeľné znamenia sú dávané v miere a závažnosti úmerné ich odpadlíctvu a hriechom.

Tejto generácii bez viery hrozia útrapy a strádanie. Tieto znamenia sú im dávané práve preto, že sa so Mnou odmietajú zmieriť.

Mnohých z vás som ospravedlnil pred Svojím Otcom, avšak prajem si návrat k láske, návrat k vernosti. Zjavil som vám, ako pracujem, a po čom túžim. Počuli ste Moje Posolstvo Jednoty a uverili ste mu. Dal som vám spoznať zmysel Môjho volania. Vtlačili ste svoju pečať vzdávajúc Mi tak veľkodušne chválu. Môže niekto opustiť to, v čo verí? Uchovajte živé vo svojich srdciach, čo ste sa naučili na začiatku a odmietajte predávať Moju Krv. Dávam vám Svoj pokoj a hovorím vám, nebojte sa, pretože Ja Som s vami. Neste Moje Meno7 a vzdávajte Mi chválu. ic


1 ako hlúpi môžeme byť!
2 nemyslí sa tým koniec sveta
3 život
4 Je to myslené v negatívnom význame. Pán mieni kňazov, ktorí nie sú duchovní.
5 Pán tu mieni Cirkev
6 porozumela som, že Láska a Cnosť tu znamenajú Boha, tieto dve slová nahrádzajú Meno Božie
7 porozumela som, že "niesť Kristovo Meno" znamená niesť Jeho Kríž, ako raz povedal: Jeho Kríž so sebou nenesie len utrpenie, ale aj radosť ...Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved