SK » Posolstvá»


Nepreklínaj svojho Kráľa! Neprovokuj Jeho Spravodlivosť

18. máj 2011

Vassula, Moje dieťa. Ja som Pokoj a Láska. Píš:

Hlas Mojich vyslancov nie je v bahne ich hriechov počuť. Vaši pastieri1 spia a tvoj ľud rovnako tak. Moje ovce sú rozohnané. Nenachádzam žiadnu útechu v ich srdciach. Ako kráčam, potkýnam sa o pohádzané mŕtvoly, ktorých je bezpočetne. Prišiel som k nim ako pastier, aby som ich zachránil a spasil tých, ktorí odpadli od Môjho Slova. Málo ich načúvalo Môjmu Milosrdnému volaniu a Ja som ich s rozkošou zhromaždil blízko Seba. Teraz, keď tvoj národ stená a je zlomený a mocnosti pijú víno tvojho ľudu, ľudu, ktorý ožobračujú, keď nechávajú celé rodiny v bezmocnosti a prinútili chudobných, aby boli ešte chudobnejší, Moje Srdce je skrušené trápením.

Len krátko som chodil po ich zemi2 zapálený túžbou pásť ich. Ale bola Mi strhnutá Koruna krikom urážok Mojich pastierov, keď pozdvihli svoj hlas voči Môjmu daru. Ach! Pretože prisahali, že budú bojovať proti Mne, zatiaľ čo som im dával pokrm a nápoj3 a ponúkal im Svoje Srdce vo Svojich Rukách, ich národ sa bude biť v prsia. Bol som rozhodnutý všetkých ich zhromaždiť a viesť ich do Môjho Kráľovstva pásť Moje ovce a učiť skazeného opustiť jeho cestu, jeho zlé myšlienky. Bol som pripravený niesť ťa4 na Svojich ramenách, zaobchádzať s tebou vzácne, lebo si Moje dieťa a Ja som bohatý v odpustení. Dokonca keď ťa tvoji anjeli varovali pred tvojou márnivosťou a volali k tebe:

"Beda! Nepreklínaj svojho Kráľa! Neprovokuj Jeho Spravodlivosť, pretože budeš ľutovať a nariekať v úzkostiach! Nebeské mocnosti sú otrasené a vaše trápenie sa rozrastie ... nenechajte vzplanúť Boží hnev. Prestaňte páchať zlo. Ľutujte a už Ho viac nezarmucujte."

Napriek tomu nechceli načúvať. Vidíš dcéra, Ja Som medzi vami, medzi vami Ja Som, ale oni Mnou opovrhujú. Som zabudnutý, zahalený v ich ľahostajnosti. Moji pastieri Mi neodpovedali, ani neokúsili Moju sladkosť, aby nezvädli ... Ja som Skala, ale ich potešením je opierať sa o hmlu, nie o Mňa.

Keď popierajú, že Ma počuješ a vidíš vo svojom srdci, tak vo svojej nevere prekrúcajú Písma. Prebývam v každom človeku, tak ako môžu popierať Moju Prítomnosť?

Pane, prehĺbil si vnímanie mojej duše, a tak mi dovolil kontemplovať Ťa v Tvojej velebnosti.  

Prichádzaš a odchádzaš. Prídeš a zostaneš dlhší čas, potom sa stratíš, na dlho sa odmlčíš, napriek tomu si stále so Mnou ...

Vassula, problémom Mojich pastierov je to, že Ma intelektualizovali. Niektorí Ma vlastnia, ale mnohí nie. Spočíva na tebe Môj Duch, čo som mnohým dokázal. Znamenia, ktoré dávam, sú vždy celkom zreteľné. Raduj sa, pretože Spasiteľ, ktorého si videla v detstve, a ktorý ťa povolal, ťa nikdy neopustil. Nebola si urážaná, ohováraná a obvinená z toho, že si podvodníčka a podobne? Nebola si kvôli Mne prenasledovaná? Toto sú znamenia, že Môj Duch spočinul a spočíva na tebe.

Tvoji pastieri odmietajú dar prorokovania, čo ale neznamená, že prorocký Duch prestal existovať! Písma nikdy neklamú a vy by ste sa ich mali pevne držať.

Keď je zem poškvrnená hriechom, odpadlíctvom a ovládaná Satanom, Ja nemám zasiahnuť? Nemám poslať Svojho Svätého Ducha, aby pohol Mojou vyvolenou a hovoril v Mojom Mene? To je veľmi závažná vec, popierať prorocký dar. Tak Vassula, stoj na svojom mieste, nikdy neochabuj, ani neváhaj, vyrastaj v Mojej milosti a uč sa odo Mňa. Mám z teba radosť ... poď, my, nás? ic


1 v mojej krajine, Grécku
2 obrazne
3 duchovná strava skrze tieto Posolstvá
4 GréckoChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved