SK » Posolstvá»


Duša, ktorá odovzdala svoju vôľu do Božej Vôle, sa neznepokojuje

8. december 2011

Opri sa o Mňa, Moja dcéra. Nasleduj cestu, ktorú som pre teba pripravil, cestu, ktorá je pokrytá nádhernými zafírmi, cestu, ktorá je práve tá jediná, ktorá ťa dovedie ku Mne. Nasleduj cestu spravodlivého, lebo je urovnaná.1 Nasleduj cestu Mojich rozhodnutí, rozširuj Moju Cirkev, zhromaždi Môj ľud, aby vyrástol a prekvitol. Nariaďujem ti, dcéra Egypta, aby si hľadela na Mňa, svojho Pána a milovala Ma. Neodvracaj odo Mňa svoj pohľad, dokiaľ nebude skončená žatva, aby si pokračovala v poznaní Mojej Vôle.

Pozri na Mňa, dcéra, teš Ma tým, že Ma kontempluješ.

Boh, ktorého kontemplujem,
pozdvihuje môjho ducha,
Jeho žiara napĺňa celý vesmír,
On je Alfa a Omega
a napriek tomu
neopísateľne nežný a láskavý.

Všetky pozemské starosti sú odvanuté,
keď sa pozerám na Teba.
všetky úzkosti miznú, pohltené
v Tvojom Svetle pokoja a svätosti.

To je pravda, dcéra. Som Svätý a Moja žiara pokrýva celý vesmír. Moje nestvorené Svetlo Božstva zjavuje ľudstvu Kráľovstvo Môjho Otca, a tak mu umožňuje preniknúť tajomstvo Mňa, Syna Človeka.

Volal som a stále volám každého, aby sa odovzdal Mojej Vôli a ľutoval, aby tak vstúpil do Môjho Božského Svetla, ktoré mu zjaví Kráľovstvo Môjho Otca a Jeho Vôľu. Zloba musí byť odstránená z každého srdca, pretože zlo prináša smrť.

Vassula, vo vašich dňoch, kedy sa ťa ľudia stále pýtajú, ako majú poznať, či sú v súlade s Mojou Vôľou, im povedz: Ak tvoj duch nespočíva v Bohu, ale cíti sa ustarane, zdrvene a v úzkosti zo všetkého, čo sa deje vo svete, tak to je znamenie, že si sa plne neodovzdal Bohu ani Jeho Vôli.

Pretože ten, kto žije v zhode s Božou Vôľou, Bohu dôveruje. Ak mu do cesty prídu ťažkosti a jeho život je ohrozený, tak mu to jeho pokoj nevezme. Ale ak sa bojíš o svoj život, je to tiež znamením toho, že máš ešte ďaleko k odovzdaniu svojej vôle Bohu.

Duša, ktorá nemá vôbec strach, je duša, ktorá dala svoju vôľu Bohu. Ak sa duša modlí, žiada o niečo Boha, nedostáva to a trápi sa kvôli tomu, tak táto duša je stále ďaleko od Božej Vôle.

Duša, ktorá odovzdala svoju vôľu do Božej Vôle, sa neznepokojuje, nebojí sa, nežije v úzkostiach z toho, čo môže prísť. Táto duša zostáva bezstarostná a v pokoji, prijíma Božie rozhodnutia, nikdy nestráca svoj pokoj, ale duša človeka, ktorý sa sústredí iba na svoj život a všetky materiálne veci tohto sveta, bude neustále žiť v strese, v úzkosti, v strachu, starostiach, a kým sa neodovzdá do Božej Vôle, nebude schopná žiť v pokoji a spoznať Božiu Vôľu.

Potom, jedine potom, uvidí jasne a uzná Ma. Písma hovoria: "Naozaj od prírody sú hlúpi všetci ľudia, ktorým nebolo dané poznať Boha; veď zo všetkého dobrého, čo majú pred očami, neboli schopní poznať Toho-ktorý-je."2 Niektorí povedia: "Pán na mňa nechal dopadnúť utrpenia a ťažkosti, ktoré sú nad moje sily." "Ak ste v Mojej milosti, potom čokoľvek, čo prichádza z Mojej Vôle, budete schopní uniesť s ľahkým srdcom a statočnosťou, pretože láska všetko nesie s láskou a láskavosťou." Toto im môžeš povedať. A ak sa spýtajú: "Ale prečo mi Pán nedáva túto milosť a dar statočnosti, aby som niesol všetko, čo trápi moju dušu?" Moja odpoveď znie: "Ja chcem, aby ste Mi odovzdali svoju vôľu! Vy ste neodovzdali svoju vôľu do Mojej Vôle, ale stále ďalej kráčate podľa tej svojej. A čo je horšie, neprekvapuje vás, že aj keď stále hovoríte: 'Boh mi dal pochopiť ... Boh mi povedal, aby som robil to či ono,' tak napriek tomu sa tieto veci nedarili alebo nevyšli? Toto je tiež znamením, že ste sa celkom neodovzdali Mojej Vôli. Pokorte sa. Proste Ma, aby som vás obdaril duchom kajúcnosti, a spočiniete vo Mne. Potom vám zjavím Kráľovstvo Môjho Otca." Nezúfajte, pretože Ja som vždy s vami, Láska vás miluje ic poď ...


1 súčasne som počula slovo 'pokojná'Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved