SK » Posolstvá»


Budem čistiť túto zem plameňom a utrpením

3. február 2012

Najmilostivejší Pane, priveď nás k ľútosti alebo inak náš duch zahynie.1

Pokoj tebe Moje dieťa. Môj pohľad, Vassula, preniká do temnoty každej duše. Žíznim po dušiach.

Svet sa dnes opäť pokúša vziať vám vašu slobodu, Vassula. Svet dnes opovrhuje všetkým, čo je sväté. Niektorí2 tvrdia, že majú absolútne poznanie Môjho Božstva, ale veci, ktorými sú priťahovaní, nielenže sú ničím, ale priamo Ma popierajú. Volal som, ale oni to popierali a stále to popierajú. Vodcovia vášho národa zabíjajú a kradnú deťom chlieb z ich úst. Podľa svojej ľubovôle zaťažujú a znásilňujú tvoj národ. Zo všetkých strán vás budú okrádať o plody vašej práce (Dovoľ Mi prehovoriť,) ... ľudia tvojho národa si vybrali zlú cestu.

Ste zem, ktorú som požehnal, ale zanedbali ste chváliť Ma a vyvyšovať. Vaši pastieri, ktorí nič nevedia, idú svojou vlastnou cestou. Každý pre svoje vlastné záujmy zanedbáva Moje stádo a umlčiava Môj Hlas. Nasledujú cesty tohto sveta, topiac sa vo vášňach tohto sveta, bez nádeje a bezo Mňa, vášho Boha.

Moje Slovo je niečo živé a činné. Preniká ako dvojsečný meč, ale oveľa jemnejšie.3 Ale napriek tomu zlyhali v ich temnote, keď mali uveriť, že som ťa obdaroval duchovnými milosťami. Volal som každú dušu, aby som obnovil ich myseľ duchovnou revolúciou, aby žili vo Mne a Ja v nich. Ale oni Mi nenačúvali. Volal som ich, aby sa vzdali starého spôsobu života, ale oni odovzdali svoje srdcia svojim peniazom a povedali si: "S tým si vystačím." A tak Ma deň za dňom vytláčali zo svojej mysle.

Vo Mne je Milosrdenstvo aj Hnev, tak pohľaďte na skoršie pokolenia a viďte: Oni Ma vyvyšovali a ctili, boli príkladom vernosti a láskavosti, oni Ma oslavovali.

Nečítali ste: "Beda mdlobou ochablému srdcu, že neverí, preto sa mu nedostane ochrany. Beda vám, ktorí ste stratili vytrvalosť: Čo urobíte, až vás Pán navštívi?"4

Zamýšľam v týchto dňoch očistiť národy od ich odpadlíctva, vášní a hriechov, ktorých ťarchu nesú na svojich hlavách ako žeravé uhlie. A teraz vám hovorím. Moje Slovo sa naplní, ako v minulosti, keď som vám predpovedal, že kvôli odpadlíctvu národov sa zrútia veže, a že morské vlny prinesú skazu a otrasú zemou tak, že sa vychýli zo svojej osi. To mali byť Znamenia pre všetkých, aby až sa to stane, ste poznali, že Ja, Boh, som prehovoril.

Počas tohto Konca Časov bude Môj Duch vyliaty na celé ľudstvo aj na tých, ktorí odsudzovali Moje Slová v týchto Posolstvách a vysmievali sa Mojim Zasľúbeniam.

Ako som povedal: Moje Slovo je živé a skrze Moje Slovo, skrze to isté Slovo, ktorým som stvoril svet, vám hovorím: Budem čistiť túto zem plameňom a utrpením. Keď zhrešili anjeli, neušetril som ich. Môj Deň na vás príde nečakane. Umlčím týchto pomätencov. Od tej chvíle budete žiť podľa Mojej Vôle. Každý národ Ma uvidí inak. Znovu bude vládnuť láska a spravodlivosť a už viac o násilí nepočujete.

Dnes takto živím Svojich baránkov a Môj Duch prináša duchovnú potravu úbohým, obväzuje zlomené srdcia a znovu im pripomína, že - Srdce Pána je len odpustenie, len láska a neha. - Srdce, ktoré vás môže ozdobiť Svojou Slávou, Srdce, v ktorom nájdete útechu. Prinášam spásu každému otvorenému srdcu. A ak som vás dnes karhal, tak je to pre veľkosť Lásky, ktorú k vám mám. Moje Srdce krváca utrpením, keď nad vami vidí túto hodinu temnoty, v ktorej budete uvrhnutí do bahna svojich hriechov. Zachránim vás, len keď budete konať pokánie a vrátite sa ku Mne. ic


1 myslela som na Grécko a na všetko utrpenie, ktorým dnes prechádza nielen náš národ, ale celý svet
2 niektorí kňaziChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved