SK » Posolstvá»


Aj naďalej budem vylievať vodu z Prameňa Života

17. september 2013

Dávam ti Svoj pokoj, kvetina. Buď Mojím chrámom, lebo skrze tento chrám znovu postavím Svoju Cirkev. Takže ži pre Mňa. Každý deň Ma uznaj, nikdy neváhaj prísť ku Mne a nikdy nepochybuj, najmä nie o Mojej Láske, ktorú k tebe mám.

Ako stále dýchaš, tak stále rozprávaj so Mnou. Nikdy nedovoľ zlému, aby odvrátil tvoju pozornosť, nikdy nepochybuj o Mojej vernej Láske. Staraj sa o zjednotení Mojej Cirkvi tým, že zjednotíš Mojich Pastierov! Tešia a oslavujú Ma všetci Moji Pastieri, ktorí sa zhromažďujú, aby budovali jednotu. Ale horkosť Mi pôsobia tí, ktorí tomu nie sú vnútorne naklonení.

Pane, oni zvelebovali Tvoje Sväté Meno.

Skutočne, velebili Ma a ich chvály došli k Mojim Ušiam. Vassula, vieš, čo znamená: "Bola im daná voda zo skaly a bol uhasený ich smäd z tvrdého kameňa?" To znamená, že som strážil, a strážim ich duše napriek pustatine, ktorá ich obklopuje, a ktorú spôsobili spaľujúce vetry Odpadlíctva. Dal som im vodu v tejto pustatine. Udržiaval som ich a budem udržiavať blízko Môjmu Srdcu, ďaleko od hada tejto zničujúcej púšte.

Uhasím smäd každého, kto túži po jednote a budem ho napĺňať tak dlho, ako dlho bude preukazovať pokoru a ochotu skláňať sa s láskou. Teda Vassula, sprav všetko, čo môžeš, aby si žila ozajstný život vo Mne. Ži v pokoji s každým. Usilovne pracuj pre Mňa a nevzdávaj sa kvôli maličkostiam, áno! maličkostiam! Lebo veci, ktoré považuješ za drsné prenasledovanie, sú pre Mňa maličkosti. Takže sa raduj a buď šťastná. Milosť, ktorá ti bola daná, sa nezhoduje s darom, ktorý som ti dal, rozumieš, dieťa Moje? A nezabudni: Boh nikdy neberie späť Svoje dary, alebo sa nezrieka Svojej voľby ...1

Žehnám tvojim námahám. Žehnám tvojim spoločníkom, ktorých som ti priviedol, aby ti pomáhali. Mnohé ich hriechy boli zahladené. Nezabudni, ako odplácam tým, ktorí s láskou a obetou plnia Moju Vôľu. Ktokoľvek slúži Mne, svojmu Bohu, bude prospievať ... Dovoľ, aby som každému znovu pripomenul: Mojím Telom je Cirkev. Jedna Cirkev. Všetci ste boli pokrstení v tom istom Duchu, ktorý vám bol daný, aby ste pili. A všetci, ktorí ste sa zhromaždili, hoci ste boli rôznymi časťami Môjho Tela, všetci tvoríte Moje Telo, pretože všetci patríte k tomu samému Telu. Nech je vám to známe. Satan ale vytrubuje svoje rúhania, dlhé roky vás udržuje v rozdelení, v obavách, že sa všetky časti Môjho Tela zmieria, dajú dohromady a zjednotia. Bojuje, aby vás všetkých udržal rozdelených a Moju Cirkev slabú, až do tej miery, že bude nenávratne poškodená.

Mám moc zjednotiť a uzdraviť Svoju Cirkev. Skutočne mám moc vzkriesiť mŕtvych. Ja Sám som vstal z mŕtvych, ale potrebujem vašu vôľu a váš súhlas, aby som to mohol urobiť. Potrebujem vašu spoluprácu, potrebujem, aby ste zmäkli a sklonili sa v ozajstnej pokore a láske! Opustite hriech vášho rozdelenia ...

Sú takí, ktorí vôbec nepoznajú Mňa, ani veľkosť Môjho Milosrdenstva. Týmto hovorím: vo vašej vyprahnutosti a temnote sa vo vašich srdciach nazhromaždil strach a vaše svetielko zomiera v temnotách. Pozor, aby neumrelo úplne!

Raz som povedal, že svetlo Izraela sa stane ohňom, a že Ja, jeho Svätý, plameňom spaľujúcim a stravujúcim tŕnie a hložie v jednom dni.2 Dnes vám hovorím: Po mnohé roky som stál uprostred spustošenia kvôli vášmu rozdeleniu, pretože mnohí z Mojich Pastierov sa prestali starať o Moje stádo. Rozohnali ho. Nič Mi nie je skryté.

Mnohí Mi prestali načúvať. "Hovor, Majstre," som čas od času v minulosti začul. Dnes hovoria: "Kto je ako ja?" Ich nehanebné vystatovanie svedčí proti nim. Och, ako trpia Moji ozajstní Pastieri kvôli nehanebnosti a tvrdosti ich sŕdc! Máte vyprahnuté srdcia a odev nasiaknutý krvou. Váš lesk vás opustil. Bez bázne Ma tupíte, urážajúc Moje Milosrdenstvo a všetky Moje dary, ktoré sú udeľované pre vašu, tak žalostnú dobu!

Pozdvihnite svoje oči, aby ste videli, kto je Ten, ktorý rozdeľuje Svoje dary ľudstvu. Vy všetci, ktorí odmietate Moje dary, ktoré vám dávam vo Svojom Milosrdenstve, ste odpadli, a z tohto dôvodu som sa rozhodol zostúpiť a prísť k vám všetkým, aby som pomazal vaše mestá skrze tých, ktorých som pomazal, aby rozširovali Moje Slovo, ako v minulosti, takže vás bude Moje Slovo opäť občerstvovať ako rosa a ešte raz vyraší spása. Moja Láska sa stane planúcim ohňom, spaľujúcim tŕnie a hložie na Mojej ceste.

Budem pokračovať vo vylievaní vody z Prameňov Života na túto žíznivú zem. Budem pokračovať v rozširovaní Môjho Posolstva Pravý Život v Bohu, pretože na tebe spočinul Môj Duch Milosti, malá bojovníčka. Nezabudni, ako som ti od začiatku predpovedal, že Moje Posolstvo vyraší a rozmnoží sa ako cédrový les? Naďalej budem zjavovať Svoju Slávu. Naďalej budem teba a všetkých tých, ktorí ti pomáhajú, podporovať Svojimi Požehnaniami. Tiež ich ponesiem na Svojich 'Krídlach', tiež budú zakúšať Moju Sladkosť.

Pripomeň každému, aby boli v jednote medzi sebou navzájom, aby tak boli v jednote so Mnou. Nech je tvoja túžba zameraná iba k Môjmu Vlastnému Domu. Ži vo Mne a modli sa bez prestania. To je to, čo im odo Mňa odkážeš. Uč sa, dcéra. Hoci sa cítiš, ako by si bola zanechaná na pustom ostrove, neboj sa. Si neustále v žiare Mojej Prítomnosti. Ja, Pán, som bol a som ti neustále nablízku. Láska ťa miluje! icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved