SK » Posolstvá»


Čoskoro sa prejaví Božia priazeň

2. jún 2015

(Toto posolstvo Vassula prvýkrát prečítala v Ríme na 10. ekumenickej púti TLIG v októbri 2015.)

Pokoj tebe. V Písme je napísané, že Môj Otec Mi všetko položil k nohám a spravil Ma Vládcom nad všetkým. Naučila si sa, že Ja som Hlavou Mojej Cirkvi. Teraz, po celé tie roky, Moja Vassula, vám všetkým Môj Duch Pravdy ukazoval Svoju Silu, aby ste zakúšali a uviedli do praxe Moje slová: "Aby boli všetci jedno. Otče, nech sú  jedno v Nás, tak  ako  Ty  si vo Mne a Ja v Tebe ..."

Ale Pane, ako vieš, ani teraz, keď hovoríš, veľa cirkevných hodnostárov neverí, že si to Ty, kto koná, aj keď si to chcel už v minulosti, aby sme boli jedno a aby sme boli jednotní, nikto Tvoje Slová nesplnil. Roky ubiehajú a nič sa nedeje. Hrot kopije stále zostáva v Tvojom Srdci ...

Hovorím ti slávnostne, vytrvaj vo vyučovaní všetkého, čo som ti dal, a ničoho sa neboj, lebo ťa chráni Môj Duch, ktorý vedie oboje, tvoju vôľu aj tvoje skutky tak, aby zhromaždil Mojich pastierov, aby im pripomenul, že je len Jeden Chlieb, a že vy všetci, aj napriek tomu, že je vás veľa, tvoríte jedno telo. Zhromaždili ste sa z mnohých národov a rôznych Cirkví, aby ste sa modlili za Milosrdenstvo, za uzdravenie vášho vzájomného rozdelenia, ktoré by prinieslo svetu mier a jednotu všetkým Kresťanom.

Pýtam sa vás teda: Vari Mi nie ste zasvätení jedným krstom? Pozrite, chcem vám dať dar Jednoty, aby som pozdvihol Moju Cirkev ako znamenie všetkým národom, aby videli Moju Slávu, ale potrebujem vašu plnú spoluprácu a ochotu sa skloniť v pokore a láske, aby ste sa zjednotili okolo jedného Oltára a zdieľali Moje Telo, musíte sa učiť láske, lebo všetci viete, že je jedno Telo, jeden Duch, jeden Pán, jedna Viera, jeden Krst, jeden Boh, Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých. A vo všetkých vás prebýva - pokiaľ o tomto človek vie a napriek tomu zostáva rozdelený a neochotný zdieľať Moje Sviatosti a Tajomstvo Eucharistie, zarmucuje Môjho Svätého Ducha. Prečo Ma teda prosíte, aby som na vás vylial Môjho Ducha, aby odstránil vaše rozdelenie, keď sú vaše srdcia ovládané predsudkami? Už viac nezarmucujte Môjho Ducha tým, že by ste zotrvávali v rozdelení kvôli vzájomným odlišnostiam.

Koľkokrát som už povedal, že som Jeden? Znova sa vás pýtam: Veríte, že Moje Telo je jedinou svietiacou lampou, nerozdelenou, ktorá žiari do celého sveta? Dnes k vám prichádzam ako Veľkňaz, aby som vám pripomenul, že máte žiť spôsobom hodným vášho povolania, vydávať svedectvo Pravde a zhromažďovať všetkých v jednote Viery, a že táto obeť, ktorú Mi denne ponúkate, spôsobí, že všetci budú pritiahnutí ku zdieľaniu Tajomstva Eucharistie. Proste Ma, aby som oživil vášho umdlievajúceho ducha. Proste Ma, aby som vás viedol po správnej ceste! Naozaj veríte v Moju Dobrotu a Láskavosť a v to, že vám môžem dať nové srdce? Tak prečo stále vzdycháte nad vašim rozdelením? Proste Ma, aby som vás posilnil vo Viere a otvoril vaše srdcia Pravde a v sile Mojej Eucharistie ponúknite vaše životy Jednote. Pohnite sa vpred, naplnení Duchom Lásky, aby ste uskutočnili Jednotu v Mojej Cirkvi!

Odovzdajte Mi svoje starosti a Ja ich v Mojom žiarivom Svetle premením a darujem vašim srdciam pokoj. Požehnaní Mojej Duše, buďte jednej mysle, aby ste sa spoločne zhodli a tak oslávili Moje Telo, ktorým je Cirkev. Nenechávajte vo svojom srdci žiadnu prázdnotu, aby ju nezaplnil nepriateľ, ktorý sa potuluje okolo vás. Uvážte, že ste blahoslavení, lebo Nebeský Otec spraví zázraky a toto víťazstvo daruje vám všetkým, ktorí hľadáte tak dlho očakávanú Jednotu.

Vaša rozdelenie sa stalo strmou skalou, neohnutými železnými tyčami, kvôli ľudským zákonom a nariadeniam, ale teraz sa vďaka množstvu vašich modlitieb čoskoro prejaví Božia priazeň. Od Domu Východu i Západu potrebujem veliké skutky zadosťučinenia. Som pripravený odpustiť ich pochybenia. Potrebujem vykoreniť všetku aroganciu, potrebujem vykoreniť všetku pýchu, a potom vás všetkých pozdvihnem, pretože potrebujem bojovníkov, ktorí zvíťazia, bojovníkov viery, a nič menšie. Prijmite Moje Požehnanie, za to, že sa prijímate navzájom. Ja Ježiš Kristus vás všetkých milujem. icChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved