SK » Posolstvá»


Žiadal som, aby sa táto generácia kajala

28. november 2015

30. výročie TLIG!

Dcéra, pokoj. Počúvaj: pokoj s tebou. Šír pokoj tam, kde žiadny pokoj nie je, lásku tam, kde je nenávisť, jednotu tam, kde je rozdelenie - počas všetkých týchto rokov vo Svojej nevýslovnej Láske, som volal, volám celé ľudstvo, aby sa modlilo, aby sa kajalo, viedlo nábožný život. Prišiel som prehovoriť do ich sŕdc. Neprišiel som s hrozbami, ale s Láskou, volal som každé stvorenie a vyjadroval som vašimi termínmi Moju túžbu všetkých vás zachrániť z ohavných plánov, generácia. Znovu som ti odhalil Moju Svätú Tvár, aby svietila v tvojej úplnej temnote, aby si Ma kontemplovala, a tak aby sa odraz Môjho Božstva a celá Moja Sláva odzrkadlila na tebe. Potom bude svetlo v tvojom vnútri jemne osvetľovať vás všetkých.

Vtedy som sa obával, že iba máloktorí prijmú Moje Slovo a mal som pravdu. Moje Slovo, ktoré presahuje každé Svetlo a Múdrosť. Generácia, duchovná Múdrosť otvorí vašu myseľ, aby pochopila Písma a Moje výroky. Ale koľkí zlyhali? A koľkí sa pokúsia spochybniť Moje Posolstvá? Títo ľudia vidia len veci, ktoré pozorujú iba očami. Ale ich vnímavosť Božstva je im vzdialená. Je to ako hovorí Písmo: "Živočíšny človek neprijíma veci Božieho Ducha: sú mu bláznovstvom a nemôže ich pochopiť, lebo ich treba duchovne posudzovať. No duchovný posudzuje všetko, a jeho nik nemôže posúdiť."1 Keď títo ľudia zomrú a budú sa chcieť vydať na cestu Života, neuvidia Ma. Ich hriechy a priestupky ich odsúdia. Stretnú sa s anjelmi hrôzy a ich mäso sa oddelí od ich kostí.

Potrebujem modlitby z vašich sŕdc. Žiadam, aby sa táto generácia kajala. Neustále plodenie zla prinesie mnohým národom iba skazu, privedie ich do vojny a do Pekla. Mnohé vyhoria a mnohé mestá, aj národy zastihnú nešťastia, jedna pohroma za druhou, jedno nešťastie za druhým, ach! Generácia, nezahrávaj sa so svojím životom! Prestaň sa búriť proti Môjmu Slovu!

Opakujem: očistite si mysle a srdcia pokáním, prúdom kajúcich sĺz. Ale odpadlíci, tí, ktorí chodili po krivoľakých chodníkoch, budú musieť znášať to, čo zasiali. -

Teraz, Vassula, oslavuj Moju Lásku, oslavuj Mňa, tvojho Boha, pretože som vystaval nové svätyne založené na láske, znovu som postavil tie ruiny.2 V Písmach je napísané: pretože ste boli privedení späť k pravému životu v Kristovi, musíte hľadať veci, ktoré sú v nebi, kde Kristus sedí po pravici Boha, preto vo svojich myšlienkach sa zaoberajte nebeskými vecami, nie pozemskými, veď ste zomreli, a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu. A keď sa zjaví Kristus - a On je váš život - vtedy sa aj vy zjavíte s Ním v sláve.3

Vyvolil som si ťa, posvätil som ťa Mojím svätým olejom, aby si žila sväto a aby si niesla Moje Slová, aby si ich podávala ďalej všetkým. V Mojej Vernosti som ti dovolil oprieť sa o Mňa, čerpať zo Mňa, dovolil som ti kráčať v Mojich Nádvoriach a učiť sa od Múdrosti. Preto buď dnes šťastná! Môj tak slabý, neuveriteľne slabý nástroj, ešte nerozumieš? Nechápeš, ako som bláznivo zamilovaný do takejto slabosti? Ako Ma to teší? Tvoja slabosť sa zmocňuje Mojej Moci a Môjho Milosrdenstva!

Pane, Ty, ktorý si mojím Stvoriteľom a ktorý si otvoril moje uši, aby počuli toto Tvoje zjavenie bez akejkoľvek mojej zásluhy! a tak ochotne si mi venoval tak veľa času, vzdávam Ti vďaku a chválu a teraz, po všetkých tých rokoch, svet, horší než kedykoľvek predtým, hynie a zem je poškvrnená viac, než inokedy, spustošená hriechom a my čakáme na Tvoju Ruku, aby nás pozdvihla, teda ako dlho ešte musíme čakať na Tvoj návrat?

Som pri vašich dverách, celkom blízko. Čoskoro mnohé národy budú plné Poznania o Mojej Sláve, budem stáť ako strážca na Mojej Strážnej Veži, ako zástava, a tí, ktorí majú pyšnú povahu, Ma neuvidia, ale tí, v ktorých srdciach spočívam, Ma uvidia. Každý bude ohromený a pyšné srdcia budú rozohnané ako vystrašené šelmy.

Mnohé národy vyjdú navnivoč. Moja Vassula, obetuj Mi svoj čas a svojou ničotou urob radosť Môjmu Srdcu, pretože teraz uskutočním na ľudstve väčšou mierou Moju Spravodlivosť. Budú sa zvíjať v popole. Modli sa a odpusti svojim utlačovateľom, zmenši Môj prudký hnev pre ich nevieru. Láska príde vo svojej dokonalosti ku každému, kto sa rozhodne nasledovať Môj Zákon a nebude sa báť v Deň Súdu. O týchto Posolstvách som písal tvojou rukou, aby toto svedectvo mohlo priblížiť bližšie ku Mne tých, ktorí ho čítajú. Svedectvo, ktoré vás privedie do Večného Života. Svedectvo, ktorým máte žiť Opravdivý Život vo Mne, vašom Bohu.

Ja, Ježiš Kristus, vám pripomínam, že nakoniec Víťazstvo bude Moje. Dcéra, pokoj, Láska ťa miluje! ic


2 Kristus myslí na tie duše, ktoré boli stratené, ale našli Ježiša v Jeho TLIG Posolstvách a ktorým dal život pre ich kajúcnosť, ktorá zmenila ich život.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved