SK » Posolstvá»


Zjednoťte dátum Veľkej noci
Jedna časť Mojej Cirkvi je zaslepená

31. máj 1994

Môj Pane?

Ja Som;

Vassula Môjho Svätého Srdca, raduj sa a uvedom si, ako som z vyschnutého stromu urobil plodonosný strom a prinavrátil mu život len púhym Svojím pohľadom; preto sa raduj, dcéra; Ja Som je s tebou; neboj sa, Moje dieťa, počúvaj a píš:

každý rok na Veľkú noc musím piť z kalicha vášho rozdelenia, pretože tento kalich je Mi vnútený; ale aj ty, dcéra, budeš z neho piť; budeš zdieľať so Mnou to, čo je horké - a podávané ľudskou rukou; čím viac času uplynie, než zjednotia dátum Veľkej noci, tým prísnejšieho rozsudku sa dostane tejto generácii;

Môj Návrat sa blíži a beda nekajúcemu srdcu! beda rozdelenému srdcu! beda nezmierenému srdcu! "budú zvrhnutí do pekla!"1 dnes každý člen Môjho Domu, ktorý Ma provokuje a uchováva vo svojom srdci katastrofálnu ohavnosť, bude mať svoje meno vymazané z Knihy Života za to, že sa rúhal; mnohí z vás, pokolenie, počúvajú Moje Slová, ale zostávajú nečinní v duchu letargie; prečo dovoľujete, aby vás porážala a premohla vaša nedôverčivosť?

vaše odpadlíctvo urobilo hrubými vaše srdcia a Izaiášovo proroctvo platí až do dnešného dňa a napĺňa sa: "budete počúvať a znova počúvať, ale nepochopíte, budete hľadieť a znova hľadieť, ale neuvidíte; pretože srdce tohto ľudu zhrublo, ich uši sú tupé na počúvanie a zavreli svoje oči, pretože sa boja, že by svojimi očami videli, svojimi ušami počuli, pochopili svojím srdcom a boli obrátení a uzdravení Mnou;"2 kajajte sa! pretože Kráľovstvo nebeské je už veľmi blízko;

pozrite sa okolo seba a viďte: jedna časť Mojej Cirkvi je zaslepená svojím racionalistickým zmýšľaním, usadil sa v nich duch ochabnutosti; dnes hovorím ústami Ničotnosti, aby som celému ľudstvu ukázal Svoje Nekonečné Milosrdenstvo, ale len hŕstka Ma môže počuť a vidieť; ostatným nebolo dovolené vidieť alebo počuť Svätého Ducha Pravdy;3 ale aj tých milujem rovnako ako tých, ktorí počuli Môjho Ducha Milosti, a preto až doteraz zadržiavam Ruku Svojho Otca, aby na nich nedopadla;

nie, dcéra, nebolo im dovolené počuť alebo vidieť nádheru Pravdy a nikdy ani nebude, až kým ich myseľ nebude obnovená duchovnou revolúciou; pokiaľ budú oni sledovať svoj kurz intelektuálsky, zostanú v temnote a odcudzení Mojim znameniam a zázrakom; pokiaľ sa budú uchyľovať k svojmu vlastnému duchu, budú naďalej podrobovať krížovému výsluchu Môjho Svätého Ducha Pravdy a neuznajú Ho, Toho, ktorý k nim teraz hovorí; s nevidiacimi očami a nepozornými ušami budú aj naďalej hlásať svoje zákony namiesto Môjho Zákona; budú sa pokúšať zmeniť časy a slová, a pre svoju nevernosť budú rušiť Moje Tradície podľa ľudských kritérií, bez Pravdy, ktorá je vo Mne;

budú sa vychvaľovať, čo dosiahli, ale to budú vítať a chváliť len v skazenom svete, nie medzi Mojimi Vlastnými, na ktorých som vtisol Svoju pečať; áno,4 ľudia sveta sa budú radovať a oslavovať túto udalosť tak, že si budú medzi sebou vymieňať dary; ale Moji Vlastní budú prelievať slzy zármutku a budú nosiť vrecovinu a nariekať, aby táto neprávosť, táto ohavnosť spustošenia netrvala večne;

Mojžiš napísal: "tí, ktorí zachovávajú zákon, z neho budú čerpať život," a dnes vám hovorím: "tí, ktorí zachovávajú Moje Tradície, z Nich budú čerpať život;" a keď vyznáte, že Ja, Ježiš, som Pán, vzkriesený z mŕtvych, potom budete zachránení;

keď budete z celého srdca hovoriť Moje Slová Ustanovenia Eucharistie a Konsekrácie, budete spasení! preto vás vo Svojej Nekonečnej Láske volám všetkých, aby ste vystierali svoje ruky len k nebeským veciam; proste o Môjho Ducha, aby vás viedol a nebudete v nebezpečenstve, že podľahnete pokušeniu; dajte sa viesť Mojím Duchom a žiadne pokušenie sa nebude môcť dotknúť vášho ducha ....

tak čítate, ako bolo napísané, že Moja Cirkev bude trpieť a bude prenasledovaná, pod zákonom Nezákonného, zrádzaná zvnútra, vy budete teraz toho svedkami a všetky videnia sa splnia;

Prečo to všetko muselo prísť, Pane?

beda! mnohí z vašich pastierov spia a Moji baránkovia sú rozptýlení, a tak málo je tých, ktorí by ich zhromaždili;

Pane, je to preto, že niektorí z Tvojich pastierov pohŕdajú Tvojimi varovaniami? Je to preto, že všetko berú ako hrozbu?

je to preto, že odhaľujem ich nahotu; Moje Oči sú príliš čisté, než aby spočinuli na hriechu a apatii a nemôžem už viac znášať neprávosť; počuj Ma: ich nedôvera voči darom Môjho Svätého Ducha Mi stojí v ceste! keby len vedeli, čo im Ja, Boh, ponúkam, boli by tými, ktorí prosia o viac zázrakov;

nuž, nepočuli ste: "akou mierou meriate, takou vám bude namerané a bude vám ešte pridané; lebo tomu, kto má, bude pridané, a tomu, kto nemá, bude odňaté aj to, čo má!"5 lákadlo bohatstva6  vstúpilo do týchto ľudí a zadusilo Moje Slovo,7 a tak oni nič neprodukujú; preto im Moje Kráľovstvo bude vzaté a bude dané ľuďom, ktorí môžu prinášať jeho ovocie;

Ja, Ježiš, ti žehnám, dcéra; maj Môj Pokoj a pohlaď Ma svojou láskou; ic;


3 čudovala som sa prečo, a ako keby ma Pán chcel zastaviť v nesprávnych myšlienkach, ponáhľal sa a povedal to, čo nasleduje ...
6 to znamená 'pýcha', duchovná pýcha
7 pochopila som, že aj keď študujú Písmo, neprenikajú do zmyslu Božieho Slova a chápu Ho svojím ľudským svetlom, a nie Božským Svetlom Svätého DuchaChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved