SK » Posolstvá»


Dovoľujem Svojim obrazom plakať
Naše Dve Srdcia zvíťazia nad nepriateľom

2. jún 1994

Pane, môj Bože, 
Ty, ktorý rád dávaš Svoje dary v skrytosti,
  tak veľmi Ťa prosím,
aby si dal všetkým dušiam ten najväčší dar:
  dar, ktorý pretvorí náš poškvrnený obraz 
na jas Tvojho Božského Obrazu.

Premeň nás na Svoj obraz, 
aby sme prenikli do Tvojho Božstva. 
Tak ako v Deň Tvojho Premenenia, 
nech sa to stane pre nás
druhým novým sviatkom premenenia, 
aby sme aj my mohli počuť
od Otca tie slová: 
"Toto sú Moji synovia a dcéry, milovaní,
tešia sa Mojej priazni, počúvajte ich."

Potom nám daj vyjsť
s Tvojím Duchom Pravdy
rozprávať o Tvojich mocných činoch;

Nech je to Premenením celého sveta;1

a vo svojom premenení sa naučíme milovať
a láska nás povedie k večnému životu.

dobre si povedala, dcéra; proste o tento dar vo svojich každodenných modlitbách a dám vám ho; vidíš, ako je Môj odev postriekaný krvou? vidíš, ako je Môj odev červený, nasiaknutý Moju Krvou? veľa nečistých vecí Ma privádza do tohto žalostného stavu .... Mojich stonov je skutočne mnoho a Moje Srdce je drásané tými rukami, ktoré som stvoril .... ale tak málo ich počuje Moje stony, tak málo ich venuje pozornosť Mojim Krvavým Slzám; Moje Oči chradnú plačom;

dovoľujem Svojim obrazom plakať, aby som vo vás prebudil výčitky svedomia a bolesť, avšak počujem len krátky vzdych, ktorý Mi prinesie maličké uľahčenie, ale tak veľmi rýchlo nechávate svoje srdcia unášať starosťami sveta; dovoľujete svojmu srdcu utekať preč namiesto toho, aby Ma utešovalo a stalo sa tešiteľom Tešiteľa, Mňa, ktorý by vás mohol premeniť, ktorý by mohol vzkriesiť vašu dušu, ktorý by mohol vašu dušu zbožštiť ....

iní, keď vidia prúdy sĺz z Mojich Očí, zostávajú nedotknutí kvôli ich nedôvere; tým, že stratili zmysel pre Moje zázraky, nedokážu pochopiť a zúrivo prenasledujú Moje znamenia; ich hriechy udusili ich srdcia a odvtedy sa ich srdce točí okolo svetských vecí a neuvedomujú si, ako zlý vedie ich dušu na scestie; kto by mohol pochopiť Môj hlboký žiaľ? prečo dávajú Môjmu Nepriateľovi dôvod, aby sa nad nimi tajne radoval? kto z vás by Mi mohol dať úľavu? kto z vás Mi môže dať odpočinúť? každú hodinu, koľko ich má deň, každú minútu, ktorá existuje, som blízko vás a volám k vám: "vráťte sa ku Mne, vráťte sa k Láske;" ach, ale toľkí z vás sa stali krutými ....

vidíte Ma presiaknutého Mojou Krvou, a napriek tomu doprajete odpočinok svojim očiam; ach .... ako dlho budete hluchí k náreku svojho Boha?

a pokiaľ ide o teba, kvetina, pamätaj na cit, ktorý k tebe mám a na Moju lásku; odovzdaj sa Mi; poď a poteš Ma svojou láskou, nech Ma národy znovu objavia skrze teba;2 ukazuj Moju lásku, Môj žiaľ a Moju úzkosť, ktorú mám o nich;

živá tabuľa! Ja, Ježiš Kristus, som ti zveril Svoje Posolstvo, nepochybuj .... dal som ti do rúk Poklad, dal som ti do rúk celé Svoje Srdce, čo ešte som ti mohol dať? pretože to Moja veľkodušnosť ťa pozdvihla, aby si vstúpila do tohto stavu milosti, v ktorom ťa udržiavam, znášaj svojich protivníkov s láskou; vari si nepočula, že utrpenie prináša trpezlivosť? vravím ti, oni ťa privádzajú bližšie ku Mne;

vlial som do tvojho srdca skrze Svojho Svätého Ducha intenzívne Poznanie, kráľovské rúcho, aby si ho nosila na Moju slávu; ustanovil som ťa, aby si Ma oslavovala; všetko, čo som ti dal, je radosťou Mňa aj Otca; je pre Mňa rozkošou robiť z teba potešenie Svojich Očí, radosť Svojho Srdca; v tvojej jednoduchosti sa Moja Duša raduje! preto Mi nič neodmietaj; poučuj neučených a nedovoľ zlému kradnúť hodiny, ktoré chcem byť s tebou;3 poučenie privedie mnohých, aby sa stali radosťou Mojej Duše;

nakoniec Naše Dve Srdcia zvíťazia nad Nepriateľom a tá premena, o ktorú si prosila, sa uskutoční; obnovím tvár tejto zeme

Ja, Ježiš, ti žehnám; ic;


1 narážka na Zj 21
2 keď o Ňom svedčím
3 pri diktovaníChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved