SK » Posolstvá»


Písmo je zrkadlom, ktoré Ma odráža

13. november 2001

Vassula, teraz je tomu takmer 16 rokov, čo som ťa volal a počas tých rokov som dovolil tvojim očiam vidieť mnohé veci a počuť veci ešte pôsobivejšie; naplnil som teba a iných skrze Moje posolstvá božským svetlom, aby ste Ma boli schopní pochopiť;

Ja som to Svetlo a som nad každé svetlo; Ja vo Svojej nádhere presahujem všetky svetlá, všetok jas; môžem dať svetlo komukoľvek a zjaviť sa mu; tvoja myseľ by preto mala byť zjednotená s Mojou a Ja ju zalejem Svojím božským svetlom, aby si videla veci, ktoré žiadne oko nevidelo a chápala veci Mojou mysľou skrze Moje božské Svetlo ...

naplnil som ťa Poznaním a Porozumením Mňa Samého; áno, Moje dieťa, premenil som ťa na oltár, na ktorý som položil Svoj prorocký úrad a udelil som ti všetky druhy možností, aby si vyspievala Moje Slová tak, aby ich zvuk bolo počuť v každej svätyni;1 naplnil som ťa, k Môjmu potešeniu, tajomnými výrokmi, aby som pozdvihol Svoje Meno a dosiahol vzdialené krajiny a ľudí;

vložil som ti do srdca svetlo, aby som ti ukázal veľkoleposť Svojich diel; tvoje uši počuli a stále počujú slávu Môjho Hlasu a tvoje duchovné oči Ma videli tvárou v tvár; dal som rozkvitnúť2 tejto zemi, aby som povzbudil tých, ktorí stratili nádej v Mojom mlčaní, aby získali nádej a znovu ožili;

ako som povedal, dal som rozkvitnúť tejto zemi, ale mnohí, namiesto toho, aby sa z toho radovali, zostali ľahostajní a ich ľahostajnosť zúrivo dupala po všetkom, čo kvitlo a prisahali v Mojom Mene len na to, ako zničia všetko, čo kvitne; to bola ich každodenná starosť;

Ja som Boh a som mocný odpúšťať i vylievať hnev; každej ľudskej bytosti som dal prístup, aby Ma dosiahla; práve tak som dal každému národu prístup čítať Môj Hymnus Lásky; mnohí ignorovali Moje výroky;

vážne sa pýtam každého: čo si urobil s Písmom? Písmo je zrkadlom, ktoré Ma odráža; ako je možné, že keď hovoríte, že poznáte Písmo, nepoznávate Moju reč? ako je možné, že ste tak ľahko v rozpore s pravdou? hovorím vám, ak Ma nepoznávate v Mojich výrokoch teraz, je to jednoducho preto, že nepoznáte ani nechápete Písmo, ktoré je kľúčom Ducha Svätého;

ak niektorí z vás hovoria: "nepotrebujeme toto prorocké zjavenie, nemáme povinnosť ho počúvať alebo čítať ho, pretože Písmo nám stačí a z neho sa môžeme naučiť všetko poznanie," Ja sa vás pýtam vo vašej neviere: "viete, prečo neveríte, a viete, prečo ste takí ľahostajní a rozhodnutí uzavrieť svoje srdcia? viete, prečo za ním nič nehľadáte?" je to preto, že nemáte Ducha Svätého, ktorý by vás mohol pozdvihnúť z temnoty do Jeho Svetla a osvietiť vaše duše, aby videli Syna spoločne s Otcom, ako sa vám ukazujú; Duch Svätý by do vás vdýchol dych vzkriesenia a posilnil vás a dal vám život vo Mne; môže duša, ktorá je mŕtva, rozumieť Písmu a uvádzať Ho do praxe, keď nie je živá?

keby ste rozumeli Písmu, ktoré ako zrkadlo odráža Môj Obraz, neboli by ste hovorili: "Písmo mi stačí;" nie, Môj priateľu, Písmo nestačí, ak nevlastníš Ducha Svätého; je to skrze Svetlo Ducha Svätého, že Zjavenie môže byť pochopené a všetko, čo sa v Písme zdalo byť nepreniknuteľným tajomstvom a zapečateným, sa stane poznateľným a jasným, pretože vám Duchom bude daný kľúč poznania

avšak vskutku vám vravím: každý, kto Ma ochotne prijal, aj teraz, keď hovorím, je požehnaný, pretože skrze Mňa dostane poznanie a Múdrosť takým podivuhodným spôsobom, že to bude, ako by prečítal celé Písmo! on sám bude ako hlasná kniha, ktorá v sebe nesie božské inšpirácie, ktorú človek dostáva skrze milosť; potom, Moja dcéra, keď prečíta Písmo, bude vidieť nielen slová, ale - ako si to ty zažila, Vassula - svojimi duchovnými očami bude vidieť hlboký duchovný význam v jeho kontexte

preto neodporujte Mojim vyslancom, ktorí sú ako hlasná kniha a prorocký úrad, oni prichádzajú odo Mňa; oni neodhaľujú viac, než to, čo obsahuje Písmo, ale sú vašimi sprievodcami; oni vedú váš život k novému spôsobu, ako žiť skutočne vo Mne zlepšujú váš život a dávajú vám nádej a útechu; Ja môžem premeniť kohokoľvek z úbohej bytosti na Katedrálu;

nesúďte a ja k vám prídem premeniť Svoje výroky na skutočnosť; Písmo je Obrazom Mňa, vášho Boha, nepodceňujte Ho, ale ani nehovorte, že ho poznáte, keď ste ďaleko od toho, aby ste Ma poznali; zachovávajte prikázania a plňte, čo hovoria, aby ste Ma mohli uvidieť; plnenie Môjho Slova povedie vašu dušu k tomu, že Ma spozná; vtedy a jedine vtedy sa stanete bohmi skrze účasť, ale nie podľa práva;

vari ste nepochopili, čo znamenajú slová: "ochotne počúvaj akékoľvek reči, ktoré pochádzajú od Boha?" počúvali ste? skutky každého stvorenia sú pred ním; katastrofy, mor, hlad, choroby, vojny, krv a smrť teraz nahradili Moje kvetiny3 skrze vaše vlastné ruky a skrze vaše hriechy;

už mnohé roky žehnám túto suchú zem a prichádzam na vás ako rieka a máčam ju ako záplava Svojimi požehnaniami; ukázal som znamenia na nebi a posielam vám Svojich anjelov naboso, aby roznietili Mojím Slovom vaše srdcia; generácia, poslal som ich, aby ťa varovali, pretože ak by ste nekonali pokánie, nemodlili sa, nekonali odčinenie za svoje hriechy, nenaprávali svoje životy a ak by ste si nevážili Mojej Prevelebnej Sviatosti a nežili sväto, v jednote a neumiestnili Ma ako pečať vo svojom srdci, pritiahli by ste na seba skrze svoje vlastné viny všetky zlá zeme; všetko, čo vzchádza zo zeme, sa zasa do zeme vracia; celý svet je naplnený takým zlom;

žiadal som vás, aby ste sa ku Mne vrátili, ale Moje semeno,4 pretože bolo mŕtve, Ma nepočulo a bez prestania Ma urážalo; veď pozri, obloha a nebo hore sa trasú pri Mojej Návšteve;5 hory a základy zeme sa dnes trasú tvojimi neprávosťami; ale kto si lámal hlavu, keď som vás pred desiatimi rokmi varoval pred trestom, ktorý mal prísť, keď nebudete robiť pokánie? kto sa pokúsil pochopiť cestu, ktorou kráčam? a teraz Mi povedz, kto oznámi, či spravodlivosť už bola splnená? očakával niekto z vás, že pre vaše hriechy a zlo spadnú Veže? ach, a predsa som vás varoval, ale neustále obchodovanie naplnilo vašu generáciu násilím, a namiesto toho, aby ste spočinuli na Otcovej hrudi a privinuli sa k Nemu, zomreli ste práve v tej chvíli, keď ste dali prednosť spoľahnutiu sa na zlato a striebro; a napriek tomu váš stôl zostáva do dnešného dňa prázdny;

Ja som vaša Hostina, vaše Bohatstvo a ak som sa vám Ja, Boh, nestal všetkým, ako očakávate, že dostanete svoju odmenu v nebi? bez ohľadu na to, čo ste a kto ste, chcem vaše blaho; to je dôvod, prečo som dal Svoje výroky jednoduchým, ktorí skrze prorocký úrad, ktorý som im udelil, pôjdu celú cestu až k vašim nohám, aby tento vznešený poklad položili pri vašich nohách; navyše som ich obnovil Duchom Svätým, aby to, čo budú musieť hovoriť, keď vás budú poučovať alebo naprávať vaše chyby, konali tak s plnou autoritou;

požiadal som tieto drahé duše, aby sa vzdali všetkého, čo ich nevedie ku Mne a mali len jedinú ambíciu, a tou je: blaho Mojej Cirkvi a boli pripravené bojovať so všetkými zlami, ktoré útočia na Moje Mystické Telo; áno, samozrejme, že oni budú prenasledovaní kvôli svojim činom a na ich existenciu budú 'mŕtvi' pozerať ako na hrozbu; ale Ja som ich pomazal; a ak sa v očiach niektorých javia ako bezvýznamní, v Mojich Očiach sú cennejší než všetky drahokamy dohromady vo všetkých kráľovstvách a tiež vo všetkých cisárskych pokladoch; v Mojich Očiach sú hodní lásky a vznešení, lebo som to Ja, kto ich vychoval; pomazaní olejom z Mojich Nádvorí pritiahnu veľké zástupy a znovu naplnia Moje Mystické Telo, Cirkev, z ktorej sa stali ruiny kvôli nedbanlivosti pastierov;

Pane, toto je, uvedomuješ si, jeden z dôvodov, že som prenasledovaná, je to preto, že viníš hierarchiu!

viem; ale dal som ti slovo a formoval ťa, aby som ťa poslal do tohto odpadlíckeho sveta hovoriť v Mojom Mene;

pastieri sú rozdelení, stoja jeden proti druhému; žijú v duchovnom úpadku a ak ešte niektorí berú ochotne Môj Kríž a s horlivosťou pre Môj Dom, tí sú tiež prenasledovaní týmito previnilcami; môžu oni6 povedať, že Ma úzkostlivo poslúchali? ak povedia 'áno', potom Mi vysvetli vaše rozdelenie; rozdelenie je hriech; iste poznáš význam slov: "každé kráľovstvo v sebe rozdelené spustne a žiadne mesto alebo dom rozdelený v sebe neobstojí;"7 chýba u nich charakteristický znak viery: niet tam už lásky ...

aj keď toto rozdelenie nevzišlo priamo od nich, ale od ich predkov, oni rozdúchavajú tento oheň, ktorý vychádza z podzemia8 a udržujú ho pri živote; preto teraz žiadam Svojich pastierov, aby sa kajali a obetovali Mi skutočnú metanoiu, aby dovolili skrze túto obrovskú moc uskutočniť premenenie; pravá metanoia je bránou, ktorá vedie duše z temnoty do svetla

Môj Pane, moje srdce nemá žiadne vysoké ambície, ale odpusť mi moju smelosť, keď Ti položím túto otázku:

"Keby niektorí z Tvojich pastierov predsa len prišli a prečítali si to a prišli na to, že slová, ktoré si práve vyslovil, žiadajú od nich pokánie, neboli by to tí, o ktorých hovoríš, že sú plní horlivosti pre Tvoj Dom a verne nesú Tvoj Kríž? Ábelovia, ako ich nazývaš, ktorí čítajú a sú ochotní počúvať, čo hovoríš, pretože nepoškvrnili svoju jednoduchosť? - Mýlim sa, ak hovorím, že tí, ktorí čítajú Tvoje posolstvá, sú tiež úprimní a verní Tvojmu Domu?

"Ako sa dostanú Tvoje slová k tým, o ktorých chceš, aby ich počuli, ktorí nazývajú Tvoje Diela zlom? Ty voláš, ale veľmi málo ich počúva; kto z nich bude počúvať? tí pastieri, ktorí už žijú jednotu vo svojich srdciach?"

nestaraj sa o záležitosti, ktoré sa vymykajú tvojmu mysleniu a chápaniu; Ja mám prostriedky, aby som nasmeroval Svoje výroky k tým, ktorí potrebujú spásu .... lebo je známe, že Milosrdenstvo možno nájsť vo Mne;9

pokiaľ ide o tých, ktorých nazývaš úprimnými a vernými Môjmu Domu, hovorím ti toto: nielen tí, ktorí čítajú Moje Posolstvo a nasledujú ho, ktorí sú úprimní a verní Môjmu Domu, ale Ja som si pre Seba zachoval pravých ctiteľov, vyvolených milosťou, ktorí zostali verní a ktorí sú ochotní niesť na svojich ramenách Môj Kríž jednoty a vďaka ich práci napĺňajú vôňou nielen Moje Telo, ale celý svet;

inými slovami, nie sú to len tí, ktorí boli povolaní milosťou a odpovedali tým, že počúvajú Moje Slová, ktoré ti dávam v tomto Posolstve, ktorí sú úprimní a verní;

a ty, dcéra, videla si, čo som vykonal nedávno?

Áno, Pane, videla.

(Niečo medzi mnou a Pánom.)

potom chvál Moje Sväté Meno a uvidíš väčšie veci ako tieto, počkaj a uvidíš ... buď trpezlivá a dovoľ Mi pokračovať spoločne na našej ceste, chápeš? vidíš, kam som ťa zaviedol? neboj sa, v Mojej Prítomnosti máš pokoj ... ic;


1 pochopila som, že Boh mal na mysli 'duše'
2 zoslanými požehnaniami
3 obrazné slovo pre požehnanie
4 my
5 inými slovami: Božie zjavenie skrze toto posolstvo je tak mocné a zrejmé
6 previnilci
8 pekla
9 práve v tomto momente, hoci to nebolo také zrejmé z tej jednoduchej frázy, mi zjavil Pán Ježiš, že je chorý božskou láskou ku všetkým Svojim pastierom, a preto ich karhal do takej miery, že sa chvel z citlivosti a emócie lásky. A vyzeralo to, ako by som počula nášho Pána nariekať ako dieťa, s ktorým sa nespravodlivo zaobchádzalo, a hovoriť: "Moje Telo bolo zbité, Moji priatelia Ma zranili na nepoznanie; odňali Mi odev tí, ktorí strážili Môj Dom, prestali so Mnou hovoriť, a predsa z Mojich perí, očistených medom, môžu dostať balzam oživenia. Chvejem sa ku koreňu Svojho bytia, že ich stratím. Vyvrtli Moje údy, zranili Ma, a keď Ma podrobili skúške, urážali Ma. A pokiaľ sú medzi nimi nejakí múdri alebo svätí muži, ktorí vedú správny život, ovenčení pokorou a Božskou láskou ku Mne, oni k nim bežia ako rozzúrení vlci, aby ich roztrhali na kusy. Rovnako ako Kain, ktorý patril Zlému a prerezal bratovi hrdlo, rovnakým spôsobom oni jednali ..."Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved