SK » Posolstvá»


Duchovná jednota

10. december 2001

Ó Pane, pozdvihni ma, 
keď sa najviac obávam, že som klamaná; 
ukáž mi, že kráčam v Tvojej Prítomnosti, 
v Tvojom brilantnom Svetle; 
daj mi počuť trepot krídel Tvojich anjelov;
a lýru svätých; 
nie, nechcem sa zaoberať vysokými záležitosťami 
alebo divmi alebo emblémami tohto sveta, 
všetky tieto veci ma nezaujímajú; 
stačí mi, že slúžim Tebe, môj Pane;
slúžiť v Tvojom Dome 
a smieť sa prechádzať po Tvojich Nádvoriach 
a vdychovať vôňu Tvojich odevov, 
ktoré sú ponúkané každej duši; 
pozorovať Tvoje Ruky
a Prsty kvapkajúce čistú myrhu, 
keď sa práve chystáš pomazať dušu
a radosť, ktorú z toho máš; 
Tvoja dobrota voči nám je nekonečná 
a milosťou nás dvíhaš,
aby sme videli Tvoju Slávu;

Moja Vassula, spoľahni sa na Mňa; Ja som viac než strážca tvojej duše; nes Moju Eucharistiu1 vo svojom srdci a na oplátku Ma obklop svojou vôňou;

Ja som autorom tohto veľkého diela; uteš Moje Srdce, lebo som plný žiaľu a sklamania; evanjelizuj, hovor a povedz slová, ktoré som ti dal; ozdob Moju Cirkev a naplň srdcia a mysle Mojich detí všetkým, čím Ja Som; zbav sa svojho strachu, že si klamaná; nie si; Ja som Tvoj Otec2 a starám sa o teba; snáď by si mala, dcéra, prísť ku Mne častejšie a písať? urobí ti to radosť? (...) ach nie, Ja ti nájdem čas;

A Ty? Chceš to, Môj Pane? Ja vítam Tvoju odpoveď.

dcéra; stále mám pred Sebou veľa prázdnych stránok, ktoré musia byť zaplnené skrze pomazanie Mojou vznešenou témou;

Moje dielo je ako výšivka; navrhol som všetky detaily na látku, z tohto dôvodu som musel nájsť čistý kus látky, na ktorý by som navrhol Svojou Vlastnou Rukou ornamentálny obraz ruží, ktorý som mal v mysli; zlatou niťou som ťa vyšíval a oživil ruže, aby sa ich sladká vôňa okolo šírila okolo a prevoňala celý vesmír;

ty si tiež ako hlasná kniha; aj tu je ešte niekoľko stránok, ktoré majú byť zaplnené; ty si dielo Mojich Rúk a Ja musím dokončiť Svoje Dielo; nepočula si? "horlivosť pre Môj Dom Ma stravuje?"3

Áno, Môj Pane, čítala som to v Tvojom Slove ...

Ja som Strážcom Môjho Domu a Mojej domácnosti; mučí Ma, keď sledujem, aký je Môj Dom rozorvaný; či ste nečítali: "kvôli nedbanlivosti sa strešné trámy rozostupujú; pre nedostatok starostlivosti je dom ponechaný dažďu;"4 Môj Dom bol zanedbaný; za každý dom niekto platí; Ja som si kúpil Svoj Dom Svojou Vlastnou Krvou; prečo nikto nepočúval Moju úpenlivú prosbu, keď som sa modlil k Otcovi, aby ste boli jedno? keby ste dnes odpovedali na Moje volanie prejavom poslušnosti, zdieľali by ste jeden Kalich okolo jedného oltára;

Ach Pane,
ale koľkí naozaj veria, 
že Ty hovoríš ku mne a vravíš nám,
že Tvojou najväčšou túžbou je jednota? 
jednota a zdieľanie jedného Kalicha 
v zhromaždení okolo jedného Oltára?

oni musia otvoriť svoje srdcia a uveria ...

Ach Kriste, 
koľkokrát ešte musí byť Tvoje Drahé Telo 
prebité a prebodnuté a rozorvané, 
než si uvedomíme,
že sme možno rozdelili Tvoje Telo
ako nástroje samého 'rozdeľovateľa'; 
urobili sme to nedobrovoľne a nevedome; 
pomôž nám nájsť a uchrániť
ten zvyšok tak posvätný, 
ktorý sa nazýva Tvoja Cirkev; 
pomôž nám znova ju zjednotiť;

ak sú cirkvi schopné prekonať negatívne prekážky, ktoré im bránia zjednotiť sa, prekážky, ktoré sú medzi nimi podľa Písma proti naplneniu jednoty viery, lásky a uctievania, Ja budem verný Svojmu prísľubu, že dám čas uvoľnenia celému svetu; tento pokoj pritiahne každú bytosť do Môjho Mystického Tela a naplní tak Moje Slová, ktoré som dal vám všetkým v Mojej modlitbe k Bohu Otcovi, keď som úpenlivo prosil:

"nech sú jedno v Nás, ako Ty si vo Mne a Ja v Tebe, aby svet uveril, že si Ma Ty poslal;"5 táto vrúcna prosba vyrieknutá Mojimi božskými Perami sa ozýva z neba každú sekundu; Mnou vyslovené Slová znamenali, že celé stvorenie musí byť uchvátené do duchovnej jednoty, a nie do jednoty podpísaním zmluvy; aby naplnili Moje Slová, cirkvi musia hľadať najskôr pokoru a lásku, milosti, ktoré je možné získať skrze Ducha Svätého a skrze veľké pokánie;

nebuďte prekvapení Mojimi zámermi; ten, kto je povolaný milosťou, sa stáva jedno s Trojjediným Bohom a už viac nie je sám, pretože My žijeme v ňom; My v ňom prebývame; tým, že sme si takto urobili v ňom Svoj príbytok, My ho vlastníme a on vlastní Nás; a takto ťa My voláme, dcéra, aby si Nám slúžila pre Našu chválu a pre Našu česť, aby si Nám slúžila nie hodinu alebo dve, ale skôr žeby si mala byť s Nami celý deň bez prestávky a neustále hľadať blaho Mojej Cirkvi; nech tvoja práca prinesie pokoj a nech má Cirkev úžitok zo všetkých Mojich výrokov, a konajúc podľa nich sa napĺňa Mojimi požehnaniami;

aby si urobila pokrok v Mojej božskej láske, dcéra, a aby Môj bozk tebe osviežil tvoje telo i dušu; nebuď opäť zmätená alebo ustaraná, keď ťa tvoji utláčatelia prenasledujú, buď ako ľalia bez starostí; nech Môj otcovský bozk uteší tvoje srdce a zbaví ťa tvojich protivenstiev a všetkých zmätených myšlienok, ktoré nepochádzajú odo Mňa;

s radosťou prijmi Moje upokojujúce slová a pochop, aký som ti blízky;6 ...


1 tu Kristus myslí Seba
2 Iz 9,5 - Ježiš sa rád nazýval 'Otcom', pretože Ho niekedy tešilo to hovoriť. Kvôli tomu som bola neprávom obvinená z toho, že robím zmätok v Trojici ...
6 dôverne blízkoChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved