SK » Posolstvá»


Klaňajte sa Stvoriteľovi neba a země

2. január 2023

Pane?

JA SOM! neboj sa, nech sa ti vrátia a oživia spomienky na Moju prvú návštevu u teba, ako aj na všetky prípady, ktoré nasledovali, lebo budú rovnako na úžitok všetkým, ktorí čítajú Moje Posolstvá; nech každý vie, ako sa stretávam so Svojimi vlastnými s najvyberanejšími požehnaniami, ako skúmam srdcia, lebo nevinnosť a bezúhonnosť vždy priťahujú Môj milujúci Pohľad na tieto srdcia;

počúvaj Ma: pripomínaj všetkým, že Moje odpustenie nemá hraníc, hoci vo vašich dňoch Ma neustále urážajú Moje vlastné stvorenia, ktoré milujem do zbláznenia, svedčí o tom Moje Milosrdenstvo voči nim, lebo ako vieš, u Mňa je aj Milosrdenstvo, aj Hnev, takže v čase odplaty bude svet trpieť; ak sa pýtaš prečo, zamysli sa nad sebou, uváž, koľko hriechov sa na teba, generácia, nabaľuje, lebo keď hrešíš, postihne ťa zlo;

Ja som tu, hovorím k vám vo vašich dňoch, aby som viedol vaše nohy s nežnosťou ku Kráľovským Bránam Môjho Kráľovstva; nebuďte ako leňoch bez citlivosti, drzí a povýšeneckí; nekolísajte pri každom vetre, posilnite svoju vieru vo Mňa, lebo Ja som váš Radca a Ten, ktorý vás splodil; Ja som od začiatku váš Ochranca a vaša Opora;

ach ... Moja dcéra, dnes je ich toľko blízko Brán Smrti! keby si len uvedomili, kto ich po celé tie roky volá, padli by tvárou k zemi a s bázňou by sa Mi klaňali, lebo by pochopili, že Ja Som, ktorý Som, Najvyšší, je Ten, kto ich volá;

"bojte sa Boha a chváľte Ho, lebo prišiel čas, aby zasadol na súd; klaňajte sa Stvoriteľovi neba a zeme, mora a každého vodného prameňa!"1

cesta, ktorá vedie ku Mne, vás privedie do bezpečia a do Večného Života! Ja som vás splodil, takže ak chcete žiť ako Moje potomstvo, nesmiete hrešiť! dovoľ, aby som ti pripomenul, že na začiatku, Moja Vassula, Môj Svätý Duch, ktorý na tebe spočinul, ťa pomazal, aby ťa mohol učiť Múdrosťou, aby ťa viedol k Pravde; On2 otvoril oko tvojej duše, aby si Ma spoznala a prijala ako svojho Otca, ty, telo z Môjho Tela a kosť z Mojich Kostí a ďaleko za touto Pravdou; odvtedy som teba a mnohých iných vychovával s radosťou a zhovievavosťou; dovolil som ti hodovať na hojnosti Mojich Nádvorí a spoznávať veľkosť Môjho Mena, dovolil som tvojmu zraku vidieť až za hranice vesmíru a ako som Ja Pánom a Kráľom aj na druhom svete;

ale som tu, v tvojej izbe, aby som ťa potešil a zároveň ti vyjadril Svoje priateľstvo, udelil ti večné požehnanie, potešil tvoje srdce Svojou Prítomnosťou, ako to robia otcovia svojim deťom, keď ich položia na kolená; ach áno! už od lona tvojej matky, kam som ťa vložil, si bola Mojou; som priamo pred tebou, aby som ťa strážil a povedal ti, že nepotrebuješ nič viac a nikoho iného, iba Moju Prítomnosť, ktorá ti postačí;

počúvaj, Moja dcéra, buď pozorná na Moje slová a vypočuj si ich; uchádzal som sa o teba a dal som ti dary, obliekol som tvoju dušu Svojou Prítomnosťou, vyzdobil som tvoju bytosť drahokamami Svojho Syna, Ježiša, drahokamami, ktoré boli použité na Jeho ukrižovanie; vo Svojom očarení tebou som ťa vytrhol z domu tvojich predkov, aby som ťa umiestnil do Svojej záhrady rozkoší, do Svojho vlastného Kráľovského príbytku, aby som ti adresoval Svoju báseň; túto báseň, ktorú som napísal pre teba a pre všetky generácie, ktoré prídu; a naďalej budem pásť Svoj ľud ...

či ste nečítali: 'aj vy ste bohovia, synovia Najvyššieho, každý z vás!'?3 potom nezostávajte mlčiaci, ľahostajní a v apatii; prebuďte sa, pokolenie, lebo Ja som Boh, váš Otec, ktorý je tu medzi vami na veky vekov, aby vám pripomínal veľkosť Lásky, ktorú mám k vám!


2 Duch Svätý


Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved