SK » Posolstvá»


Nikdy ťa nepripravím o Svoju Prítomnosť

2. december 2020

Odkedy si ma prvýkrát navštívil, moje nohy sa snažili ísť priamou cestou a odvtedy sa snažím sledovať Tvoje Stopy; pootvoriac trochu svoje ucho, dostala som Tvoje Poučenia a Tvoj melodický Hymnus Lásky a učila sa milovať;

Úprimne som hľadala, čo je správne a same moje vnútro túžobne si želalo sledovať Tvoju Vôľu, zafixovala som si svoje ruky na Teba a držala sa Ťa, odhodlaná nepustiť sa Ťa, Teba, ktorého moje srdce miluje; Tvoja Škola nás naučila Poučeniu a Tvoje Kráľovské Nádvoria Múdrosti; bohato si nám ponúkal Múdrosť; vzdávam Ti vďaky, môj Pane a Kráľu;

Slávny a Majestátny, nebo a zem sú Tvoje aj so všetkými jej obyvateľmi, sú Tvoje a všetko, čo je v hojnosti na nich; v týchto posledných dňoch prinášaš Svojmu ľudu Posolstvo Pokoja; napĺňaš Písma, že 'svet minulosti bude preč'1 a keď sedíš na Svojom Tróne, hovoríš: 'teraz robím celé stvorenie novým';2 Ty si Najvyšší, Veľký Kráľ celého vesmíru; ukáž nám, akí sme krehkí pred Tvojou Majestátnou Silou; nie sme ani len zrnko prachu, pripomeň nám, že sme iba závan vetra, ktorý na zemi nikdy netrvá večne! priveď nás späť k našim zmyslom ...

dcéra Moja, Ja Som je po tvojom boku; napíš Moje slová:

dovoľ Mi, aby som ti pripomenul: v tom okamihu, keď Ma tvoj duch uznal za svojho Spasiteľa, čo je dokonalou cnosťou, narodila si sa zo Mňa a Ja, tvoj Boh, sa odvtedy radujem v tebe a ty vo Mne; dal som ti to najavo, že vždy si bola Mojou; v ten deň,3 ktorý si zakúsila a uznala Moju Moc, som dovolil, aby váhy tvojich očí nakrátko poklesli, aby si si uvedomila Moju Štedrosť a to, ako som držal celý Vesmír na Dlani a že každá existujúca stvorená vec je vo Mne; bála si sa, keď si pocítila Moju Moc, pretože v týchto niekoľkých okamihoch si pochopila, že Ja Som skutočne Božstvo, ktoré drží na dlani Svojej Ruky Život a Smrť; a napriek tomu som zároveň Mierny a Jemný a Nežného Srdca; som Plný Milosrdenstva a Moja Láska k vám všetkým je bezpodmienečná;

šťastný človek, ktorý vkladá svoju dôveru do Mňa!

Pane! nech všetci, ktorí žijú, túžia po jednej veci: snažiť sa žiť v Tvojom Dome a tešiť sa z Tvojej Sladkosti, ó Bože, a vojsť do Tvojich Kráľovských Nádvorí Poučenia a stať sa skutočným učeníkom Tvojej Lásky;

nikdy som neprestal volať všetkých, aby Mi vzdali hold a uctievali Ma na Mojich Posvätných Nádvoriach, kde vám budú dávané pokyny, ktoré vás naučia, že všetky Moje Diela sú dobré; naozaj, Moje diela sú veľké, ponad všetko rátanie, zázraky nad všetko počítanie;

dokonca jediný okamih stáť na prahu Tvojich Kráľovských Nádvorí je hoden viac ako všetko, čo sme tu na zemi získali počas nášho života; nehovoriac o tom, že sme pozvaní do Tvojich Kráľovským Nádvorí! - a predsa si teraz všímam, že v Tvojom Hlase, Milovaný, je tón smútku; počúvam, čo hovorí môj Pán?

ach ... Vassula, Vassula, dnes Môj ľud prechádza Údolím Smrti, zem stratila pokoj a chradne kvôli svojmu odpadlíctvu; všetko, čo pochádza zo zeme, sa vracia späť na zem; smrtiaci závan skĺzol po tvári zeme a na jej obyvateľov; prostredníctvom Mojich Posolstiev, ktoré som ti dal, som rozšíril volania, aby ste zatúžili hľadať Ma, generácia, a usilovne hľadali Moju Svätú Nádheru; dali ste však prednosť ísť svojou vlastnou zlou cestou; hnev Môjho Otca je na prasknutie, keď zem chradne; zem je otrávená od ľudí a aj ľudia sú otrávení z tejto zeme, ktorá im nedáva to, čo si mysleli, že im patrí; blíži sa deň, keď v zúfalstve budú volať k horám, 'poďte! prikryte nás!' a do kopcov: 'padnite na nás!'4 ale teraz je čas blízko, čas Môjho Návratu, ktorý sa stále viac blíži;

málo vieš, generácia, že čoskoro, veľmi skoro bude Moje Svetlo vidieť na oblohe; chvenie od strachu zachváti tých, ktorí Mnou pohŕdali; jasot radosti bude vychádzať od všetkých tých, ktorí Ma nikdy neprestali milovať; všetci títo nájdu útočište v tieni Mojich Krídel, pretože Moja spásna pomoc je Verná; svet po tomto Znamení už nikdy nebude taký ako predtým;

v Písmach nás niekedy porovnávaš k tráve, ktorá ráno klíči a kvitne, potom vädne a pred súmrakom hynie; a ukazuje nám, že náš život je taký krátky;

ak žijete v Mojom Útočišti, nemusíte sa báť, ak nájdete svoje Útočište pod Mojimi Krídlami, budete strážení a zostanete bez ujmy; chránim každého, kto pozná Moje Meno, každého, kto vzýva Moje Meno, a nemusí sa báť; potom vás zavediem k Mojim Kráľovským Nádvoriam, kde budete prekvitať Poučením a Múdrosťou; a zostanete svieži a zelení, aby ste ohlasovali svetu Moju Spravodlivosť a Moju Spásonosnú pomoc; budete Mojím Zvitkom, na ktorý budem písať Svoje Zásady, Svoj Zákon a Svoje Nariadenia, ktoré sa nikdy nezmenia; a zatiaľ čo ty, Moja milovaná, budeš odpočívať v Mojich Nádvoriach, Ja ti budem ohlasovať Svoju lásku hudbou Mojej Slonovinovej Lýry a vlniaceho sa zvuku Mojej Zlatej Harfy;

Tvoj Hymnus je Hymnom o Súcite a Láskavosti, ktorá nás učí napredovať v Tvojom Dome s čistotou v našich srdciach, pretože Ty si Kráľom, ktorý súdi správne; Kráľom, ktorý miluje Spravodlivosť; a teším sa, že som s Tebou takýmto spôsobom v Tvojich Kráľovských Nádvoriach s týmto darom, ktorý si mi dal!

v tvojej ničote, Moje dieťa, môžem byť všetkým! všetko čo ti chýba, Ja napĺňam! vidíš, ako sa Mi páči byť s tebou? dcéra, potreboval som srdce, ktoré Ma prijíma v jednoduchosti srdca a s láskou, a v ktorom by som mohol spočinúť a ukryť sa pred hlukom sveta; držím si odstup od zvrátených sŕdc; pyšné srdcia, tie nemôžem vystáť; nie som dojatý ani výrečnosťou slov, ani sa Ma nedotkne ich prejav, ale teším sa v skrúšenom srdci; korunujem túto generáciu láskou a nehou napriek ich podlosti;

Moja milovaná, budem v tebe stále dýchať Môj Dych Života, vlievať do teba neustálu túžbu žízniť po Mne a byť pod Mojím voňavým Svetlom, aby si na oplátku ty navoňala svojho Ženícha; pripomeň tiež všetkým, že Pán Boh pozná tých, ktorí sú Jeho Vlastní, a tak im umožňuje priblížiť sa k Nemu a vstúpiť do jadra Jeho Srdca, ktoré je vaším Svätým Príbytkom;

Pane! spomínam si na Tvoje slová, ktoré si mi povedal, keď som vo Svätej zemi navštívila Tvoje Sväté miesta, kde si žil, na konci nášho retrítu som Ti takto poďakovala: 'Ďakujem Ti Pane, že si nás priviedol sem do Svojho domu, kde si žil;' a Tvoja okamžitá odpoveď na to bola: 'Môj domov? aký domov? Môj domov je v Nebi a taký je aj váš ... '

oltár! nespočetnekrát vám budem pripomínať, kam patríte a komu patríte a kde bude váš konečný cieľ a váš príbytok; neúnavné hodiny vás budem učiť dôvodom vášho bytia; deň čo deň vám budem stále pripomínať, že som váš Mystický Pohár, ktorý vo vás dá vytrysknúť Životodarnému Prameňu; Raj váš Domov, Domov tých, ktorých som prevoňal Svojím Dychom; raz som ti povedal, že vám ponúknem Život skrze Milosť; lebo Milosť je ako žiarivé svetlo, ktoré vás privádza k účasti na Božskom Živote; dávam Seba vo vašich časoch ako nikdy v histórii, nikdy tak milostivo, a čím slobodnejšie sa Mi budete dávať, tým viac odo Mňa budete dostávať;

Ja neprichádzam k nikomu s mečom po Svojom boku, ani vás nevychovávam prísnymi formuláciami; lebo toto nie je Môj spôsob, ako vás poučovať, ani to nie je Môj spôsob, ako vás pozdvihnúť k Svätým a Mučeníkom, ale prúd Môjho Slova, ktorý vám bol daný, ktorý je sladší ako nektár, bude znieť vo vašom srdci; Môj rozhovor bude sladší ako medový plást; preto, aby som vás vychoval, vychovávam vás Cnosťou a Náboženstvom; takto jednám so Svojimi dušami! blahoslavení sú tí, ktorí Ma dychtivo hľadajú, naplním ich dušu nevýslovnou radosťou, budú krásni ako pole ľalií a narcisov v žiare Môjho Svetla;

Pane, je napísané, že: šťastný je človek, ktorého si Ty vyberáš, ktorého Ty pozývaš k životu na Svojich Nádvoriach; moja duša túži prekročiť prah Tvojich Kráľovských Nádvorí, kde by som sa ocitla na kolenách v Tvojej Prítomnosti, Ty, Kráľ Slávy, Neodolateľný, pretože Vernosť a Šľachetnosť sú Tvojimi znakmi; Tvoj vzhľad, impozantný pohľad, odetý v Sláve, Tvoje Majestátne Rúcha pokryté zlatom a zafírmi; Ty, ktorý vládneš s veľkou zhovievavosťou, aby si osvietil a poučil duše, ktoré sa k Tebe priblížia so skrúšeným srdcom, vyslyš dnes naše modlitby, príď a osvieť duše, ktoré sa bez života potulujú ako tie, ktoré sa stratili v lese hriechu a ktoré Ťa ani nepoznajú; vylej na ne v hojnosti Svoje Milosrdenstvo, pomaž ich hlavy olejom radosti, urob ich Tvojimi; zapáľ ich chladné srdce, aby pozdvihli oči na Tvoj Majestát a objavili Tvoju Svätú Tvár, Tvoju Úžasnú Krásu!

Vážne ti hovorím, že ak otvoria svoje srdce a prijmú Ma, s radosťou ich prijmem a skrášlim; zdokonalím ich dušu; vytiahnem ich z lesa hriechu a dovediem ich k Prahu Mojich Kráľovských Nádvorí, kde si budú môcť vybrať; Moji anjeli ich budú sprevádzať celú cestu a budú si musieť vybrať medzi Svetlom a Temnotou; ak si vyberú Svetlo, padnú do Môjho Objatia a všetko, čo bolo predtým poškvrnené v ich duši, bude zmyté a odpustené, ale všetci tí, ktorí neodpovedali na Moje Výzvy a na Pravdu, zostanú voči Mne pohŕdaví, pretože by radšej zostali v Temnote; je napísané,5 že hoci som prišiel na svet a šíril Svoje Svetlo do sveta, ľudia ukázali, že uprednostňujú Temnotu pred Svetlom, pretože ich skutky sú zlé; skutočne, každý, kto robí zle, nenávidí Svetlo a vyhýba sa mu, pretože sa bojí, že jeho skutky budú odhalené; ale človek, ktorý žije podľa Pravdy, prichádza na Svetlo, aby bolo vidieť, že všetko, čo koná, koná to v Bohu;

Tvoje Slová, môj Pane a Kráľu, superlatívny med; zmiešané kadidlo zo stromov, ktoré dávajú kadidlo, vôňa Tvojich nádherných Odevov, pokrytých každým drahocenným kameňom; Tvoja Prítomnosť, slávna dokonalosť; keď Ty otvoríš Svoje pery, Lúč Svetla tak čistý preniká a prestupuje všetky veci; bezkonkurenčný v Kráse, ako Ti môže niekto odolať? skutočne, Tvoj Duch napĺňa celý svet; Jedinečný, Neodolateľný, Všemohúci a viac!

buď Mojou upokojujúcou Vôňou, Vassula, sladká je Mi melódia tvojich chvál, balzam na Moje Rany, ako ľalia na čerstvej vode, ako vetvička kadidla, privilegovaná Môjho Otca, prijmi Moje Požehnania;

nikdy ma neopúšťaj, aby som v týchto bezbožných časoch neprestajne chválila Tvoje Sväté Meno, pomôž mi zastávať vec náboženstva, pomôž mi pri obnove zrúcanín a fragmentov Cirkvi; Ty vieš, že som bez Teba po mojom boku bezmocná; mohla by som povedať oveľa viac a stále to bude málo;

vyvyšuj Ma vo svojich chválach, Moja milovaná, až doteraz si videla iba niekoľko Mojich Diel, buď poddajná, ako chcem, aby si bola, vlož celé svoje srdce do svojich modlitieb, aby si ich premenila na hudbu pre Moje Uši; počúvaj Ma, na dobré Diela sa nikdy nezabudne; modliť sa za ľudstvo znamená prelievať krv; pretože svet odmieta činiť pokánie, na vaše modlitby za ľudstvo sa pozerá ako na pokánie za celý svet; obnov Môj Dom, naplň ho ovocím, aj keď s tebou zaobchádzajú drsne, buď ako ľalia, ľalia medzi bodliakmi, nikdy neopúšťaj Moje Zásady!

drž ma pod Svojimi Krídlami, Pane! prečo človek trpí na zemi, dokonca aj tí, ktorí sú nevinní?

ak človek trpí na zemi, je to preto, že svetu chýba láska ... láska chýba ... láska je kľúčom k Môjmu Kráľovstvu, keby sa riadili Mojimi Prikázaniami a riadili by sa Mojím Slovom a jeho učením, neboli by trpeli; Duch Svätý nebýva v ľstivej duši, ale odvracia sa od takej duše; ak sú duše naduté pýchou, ako očakávate, že Duch Svätý nájde v týchto dušiach Svoj príbytok? ľudia padajú pre svoju pýchu, pretože ich opúšťa milosť, ale každý, kto sa snaží nájsť Pravdu, Ma nájde; či som nepovedal v Písmach: 'proste a dostanete; hľadajte a nájdete; klopte a dvere sa vám otvoria? lebo kto žiada, vždy dostane; kto hľadá, vždy nájde; ten, kto klope, bude mať vždy dvere otvorené!'6 takže ak Ma niekto stratil z dohľadu, nech sa kajá! pokánie uvedie všetko do poriadku a kajúcnik získa odpustenie, slobodu a bude naplnený Mojou Sladkosťou; ich srdce bude naplnené pokojom a požehnaním po zvyšok ich života; potom ich privediem do Záhrady Mojich Rozkoší, kde budem sýtiť tieto duše Mojou Láskou a nevýslovnými Požehnaniami, udržiavajúc ich nažive; Ja Sám sa k nim pripojím a oni sa pripoja k Mne; taký skutok Milosrdenstva im bude daný a oni sa uvidia ako jedno so Mnou, zbožštený Mnou; toto bude ovocie ich pokánia, dokonalého mystického Svadobného zjednotenia;

Pane! Ty si povedal, že ak sa modlíme za ľudstvo, je to, akoby sme za nich prelievali svoju vlastnú krv; pretože to bude nezištná láska, lebo svet odmieta činiť pokánie, bude sa na naše modlitby za ľudstvo pozerať ako na pokánie za celý svet?

áno, dcéra, bude to liek na hriech a brána odpustenia; noc utečie a nastane vzkriesenie; to je dôvod, prečo vás žiadam, aby ste sa modlili za hriešnikov, aby k nim prišlo Moje Milosrdenstvo; nechcem žiadnu dušu pripraviť o Moju Blaženosť, o vstup do Môjho Kráľovstva; horím túžbou odpustiť im, pretože Moja Láska nemôže byť nikdy uspokojená; uspokoj Ma, Vassula, horlivými modlitbami vyslovenými s láskou; nech sú tvoje modlitby ako kadidlo alebo ako zástava lásky, pretože nebudem schopný odolať tvojej láske; poď, nedovoľ, aby ťa prenasledovali pochybnosti, teraz som vo tvojej izbe, blízko teba, aby som obrátil tvoje dni na svadobnú hostinu; nikdy ťa nepripravím o Svoju Prítomnosť! opri sa o Mňa a buď hovorcom Mojich Slov svetu, Láska ťa miluje ... ic




Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved