"Chceš sa kvôli Mne naučiť modlitbu Ruženca?"

Otec John Abberton

Vydané: 15. marca 2006

Táto Ježišova prosba sa nachádza v posolstve s názvom "Úprimnosť premôže zlo. Chceš sa kvôli mne naučiť modlitbu ruženca?" z 28. decembra 1987

28. december 1987

(Keď sa zabudnem a odvážim sa robiť si o niekom úsudok, alebo keď myslím, že chápem lepšie než ostatní, vždy mi Boh ihneď pripomenie, kto som a že mám pred sebou Jeho, ktorý mi jediný dáva Posolstvá. Jednoducho a rýchlo ma ihneď odkáže do patričných medzí. Len tri jednoduché slová - prach a popol - mi pomôžu uvedomiť si, že som nič a dokonca najmenšia z Jeho tvorov. Viem, bude dosť ľudí, ktorí to nepochopia. Myslím si totiž, že práve ja, ktorá smiem prijímať Jeho Posolstvá, by som toho mala byť hodná. Ale čože nechápete? Tým, že si vybral mňa, najmenšiu zo všetkých ľudí, chce Boh predsa povedať, že nám ide v ústrety s nekonečným Odpustením. A ak toto odpustenie daruje tej najmenšej z nás, čo potom dá tým, ktorí sú toho oveľa hodnejší a väčší vo viere, než ja niekedy budem? Nevšimli ste si s akou zvrchovanou trpezlivosťou so mnou jedná? Namiesto toho, aby ma potrestal, dáva mi poznať Svoju Lásku. Ako len môžu Jeho tvorovia odmietať Jeho veľkú Lásku? Je možné ju odmietnuť? Ale o tom by som vlastne nemala hovoriť, ja, ktorá som bola predsa presne taká ako ostatní. Preto môžem len povedať: Vážte si svojho Boha, ako si vážite svojho dychu, pretože bez dýchania nemôžete žiť. Boh nám daroval život tak, že ho do nás vdýchol. Jeho Dych pre nás znamená život. Boh je náš Dych. Boh je náš Život.)

Ó Vassula! Tentoraz bude Môj Ábel opäť žiť Vernosť a úprimnosť premôžu zlo.1 Šťastní budú tí, ktorí poslúchnu Moje Posolstvá a budú podľa nich žiť. Blahoslavené Moje ovce, ktoré poznajú Môj Hlas.

Blahoslavení tí, ktorí budú znovu živiť Mojich baránkov. Blahoslavení tí, ktorí sú pokorného srdca. Blahoslavení tí, ktorí sa budú modliť Ruženec v deň uznania Garabandalu2 a na kolenách pozdravia Moju Matku! Blahoslavení tí, ktorí nesú Môj Kríž Pokoja a Lásky, tak že sa zjednocujú Blahoslavené Moje ovce, ktoré sa vracajú k Petrovi. Blahoslavení tí, ktorí sa pokorujú a nasledujú Môj príklad. Blahoslavení tí, ktorí zachovávajú Moje prikázania a milujú sa navzájom tak, ako Ja vás milujem. Blahoslavení, ktorí pre Mňa skladajú svedectvo a nepohoršujú sa nado Mnou

Vassula, milovaná Mojej Duše, ver vo Mňa, dôveruj Mi. Som tvoj Božský Majster. Nikdy nepochybuj o Mojich Slovách. Poď, si slabá. Poď, opri sa o Mňa, ktorý som tvojou Silou.

Pane, potrebujem Ťa. Nemôžem bez Teba byť, nikdy!

Miluj Ma, prahni po Mne, buď Mojim nebom. Ach Vassula, obetuješ sa pre Mňa, ale čoskoro ťa budem mať pri Sebe.

Túžim po tom dni.

Zostaň so Mnou. Chcem sa ťa na niečo spýtať

Áno, Pane?

Vassula, chcela by si sa z lásky ku Mne naučiť Ruženec? Zdrav ním Moju Matku v každej dobe. Chceš to pre Mňa urobiť, Vassula?

Áno, Pane, nikto ma ho nenaučil.

Myslíš, že to neviem, Vassula? Preto prichádzam, aby som ťa ho naučil, teba a všetkých, ktorí ešte o Ružencu nepočuli

Áno, Pane, rada sa ho naučím. Pane, pomôž mi pri tom.

To je ono, rád by som počul od vás všetkých, ktorí ho nepoznáte, tieto slová: "Áno, Pane, rád sa chcem učiť, pomôž mi pri tom." Naučím vás ho, vás všetkých, kto sa ho chcete naučiť.

Poď dcéra, Moja, odpočiň si vo Mne. Nikdy ťa neopustím

(Ježiš dobre cítil, ako sa mi po Ňom cnie a ako veľmi tu trpím. Je to stále tá snaha mojej 'túžby po Bohu', byť Jeho obeťou, úplne odpútaná od sveta. Pripadám si nerozhodná medzi dvoma túžbami: na jednej strane by som chcela zostať tu, kde by som ešte dlho mohla živiť niektorých z Jeho baránkov, ktorí neodmietajú Jeho Chlieb, a tak a tak by som Mu bola užitočná tým, že by som Mu priviedla niektoré duše. Na druhej strane by som už s Ním chcela byť spojená. To by bolo pre mňa tak úžasné! Čo je lepšie?)


1 to znamená: Ábel premôže Kaina
2 Boh predpovedá túto udalosť

Keby sme hľadali posolstvo s vetou "Modli sa Ruženec", nájdeme desať odkazov. Deväť z nich sú prosby alebo pozvania z Neba. Medzinárodná modlitebná osnova pre modlitebné skupiny TLIG obsahuje ako mariánsky Ruženec, tak aj pravoslávny. Mnohí ľudia nemajú s pravoslávnou modlitbou (alebo "Ježišovou modlitbou") problém, napriek tomu sú stále niektorí, pre ktorých zostáva Ruženec s piatimi desiatkami otázkou buď preto, že sa im to zdá ťažké, alebo "príliš katolícke" a nie je to súčasťou ich tradície - napriek tomu nás o to Ježiš a Jeho Matka žiadajú.

Výskum ukazuje, že "katolícky" Ruženec poznali kresťania na západe už pred reformáciou. Je to teda predreformačná modlitba. Legenda nám hovorí, že táto modlitba má svoje počiatky u sv. Dominika (zakladateľa rádu kazateľov, čiže dominikánov), ale nemáme pre to dôkaz. Ruženec tak, ako ho dnes máme, siaha do 17. storočia, ale je to rozvinutie vita Christi (Kristovho života). Meditácie siahajú aspoň až do 12. storočia a Žaltář našej drahej Panny Márie (ako uviedol jeden dominikán v roku 1483). Stojí za to pozrieť sa bližšie na tieto dve pobožnosti.

Iný Dominik, cisterciánsky mních, zostavil dohromady meditácie z Kristovho života s opakovaním Ave Maria do podoby 50 modlitieb. To bolo medzi rokmi 1409 a 1415. To je základ Ruženca, ako ho poznáme dnes.

Štúdia jedného spisu nemeckej pobožnosti zo stredoveku (od Anny Winston) uvádza, že od 13. storočia sa 'Marien Rosenkrantz' (venček ruží) skladal z 50 'Ave' (ešte nie z celých 'Zdrávas Maria', ako ich máme dnes, aj keď úmysel tej druhej časti je doslova rovnaký). Pre jednoduché sledovanie priebehu tejto modlitby sa zrodila šnúrka so zrnkami ('Zapel', čiže veniec), ktorý sa stal známy ako zrnká 'Ave', alebo 'Otčenáša', pretože sa používali ako označenie pre tieto modlitby. V tej istej dobe sa začalo praktizovať súkromné predčítanie žalmov ako náhrada za tradičné kňazské hodinky. Mariánsky žaltár zahŕňal tiež verše ako úvod ku každému žalmu a interpretoval ich vo vzťahu ku Kristovi, alebo k Jeho Svätej Matke. Postupne samotné žalmy zmizli, zostali slohy, a potom miesto žalmov 'Otčenáše', alebo 'Zdrávas Maria'.

Ďalší vývoj je spojený s kartuziánmi v Treves. Adolf z Essene a jeho spoločník, mních Dominik z Pruska, kombinovali modlitbu 'Zdrávas Maria' s meditáciami z Kristovho života a zo života Panny Márie, čo obsahovalo aj to, čo sa nazýva 'Ježišovou vetou'. Zdravas Mária sa stalo istým druhom 'Ježišovy modlitby' kvôli týmto pridaným vetám. Od tej chvíle môžeme s určitosťou povedať, že mariánsky Ruženec sa sústredí na Krista.

V roku 1483 zhŕňa dominikánska kniha "Žaltář Panny Márie" tých 50 meditácií na 15. Okrem dvoch posledných súhlasí s 15 tajomstvami, ktoré poznáme dnes. Iný dominikán, Alberto da Castello, napísal "Ruženec oslávenej Panny Márie" (1521). Bol prvý, kto užil pre jednotlivé meditácie slová 'tajomstvá'.

Počas 16. storočia bol prijatý Ruženec s 15 tajomstvami aj s Ježišovou vetou.

Ďalšou zaujímavosťou je, že prvá časť modlitby Zdravas Mária sa vo východnej cirkvi nachádza už od 5. storočia. Mariánska zbožnosť nie je myšlienka rímskych katolíkov. Pravoslávny svet je bohatý ako krásnymi modlitbami, tak nádhernými ikonami, ktoré vyobrazujú Matku Božiu. Tradícia prvých kresťanov nás nenecháva na pochybách, že prosiť Pannu Máriu o modlitbu je bežnou súčasťou pravoslávneho kresťanského života.

Prax je taká, že väčšina ľudí už v Ruženci nepoužíva Ježišovu vetu (niektoré ružencové modlitbové knižky stále áno), to ale neznamená, že Ruženec nie je sústredený na Krista. Môžeme sa len obrátiť na spisy moderných pápežov, ako na Pavla VI. a ďalej na Jána Pavla II., aby sme to uvideli. Ruženec nás pozýva k príbehu evanjelia v spoločnosti Kristovej Matky. Nie je istejšieho sprievodcu. Ako vieme z posolstiev Pravý Život v Bohu, náš Pán Ježiš Kristus chce, aby sme k Jeho Matke mali veľkú úctu a lásku. Ona na odplatu hovorí: "Urobte všetko, čo vám povie."

(Pozrite sa prosím do knihy "Zrnká a modlitby: Ruženec v dejinách a zbožnosť" od Johna D. Millera).

 
Spiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
    "Pravý kresťan"
    "Tí, ktorí nebudú piť z Mojich Rán, uvädnú a uschnú"
    "Chceš sa kvôli Mne naučiť modlitbu Ruženca?"
    "Posolstvo Panny Márie pre Vassulu. Ako máme reagovať?"
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved