"Tí, ktorí nebudú piť z Mojich Rán, uvädnú a uschnú"

(Posolstvo z 30. júla 1990 - pozri nižšie)

Otec John Abberton

Vydané: 15. marca 2006

Čo tieto slová znamenajú? Je potrebné vidieť ich v kontexte:

"Hľaďte na Moje Dlane, Môj Bok a Moje Nohy, cíťte Moje Rany ... tí, ktorí nebudú piť z Mojich Rán, zvädnú a uschnú."

V tomto posolstve sa hovorí o "volaní lásky" a našej potrebe odpovedať naň.

Na týchto dvoch riadkoch citovaných vyššie nás Ježiš žiada, aby sme pozreli na Jeho Rany, a potom hovorí o tom, že by sme z týchto Rán mali piť.

To slovo "piť" by sme mali chápať nielen v súvislosti s prijímaním Eucharistie - piť Jeho Svätú Krv, ale v zmysle hltať všetko, čo On je, všetko, čo učí. Ono "pitie" by sme mali chápať ako byť duchovne živení až do hĺbky našej duše. Ak máme v duchovnom zmysle na mysli piť z "prameňa", ktorým je Najsvätejšie Srdce, potom už to nie je len Krv Kristova, ktorú prijímame, ale Duch Svätý (Krv a Voda z Jeho Boku, ako je uvedené v evanjeliu sv. Jána). V tomto zmysle máme tiež na mysli piť z "prameňa Múdrosti". Ježiš ďalej v posolstve hovorí o tejto Múdrosti. Je to múdrosť "Rán". Pán od nás chce, aby sme tieto Sväté Rany kontemplovali. V tomto zmysle môžeme vidieť pozvanie piť ako pozvanie ku kontemplácii. Na myseľ nám prichádza Žalm 41 (42):

Ako laň dychtí za bystrou vodou,
tak moja duša, Bože, túži za tebou!

Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom;
kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár?

Obraz lane (alebo jeleňa) túžiaci po bystrej vode je tradičným symbolom srdca (duše), ktoré hľadá Boha. "Prameň" o ktorom sa hovorí v Ezechielovom proroctve (pozri Ezechiel 47), z ktorého sa stane bystrina, ktorá sa vlieva do mora (často symbol ľudstva), a ktorá prináša život, a ako naberá na sile, tak uzdravuje, to je obrazom prameňa, ktorý vyteká z Kristovho boku a prihovára k nám o uzdravujúcej Krvi, ktorá vyteká z Piatich Oslávených Rán. V niektorých anglických prekladoch je voda, ktorá vyteká "pod prahom chrámu", opísaná ako tečúca na, alebo vytekajúca z "pravého" boku chrámu. Veríme, že Kristovmu Telu bola rana kopijou zasadená práve na pravú stranu. Hrot kopije prebodol spodný okraj pravej pľúce, a potom prebodol srdce.

Akokoľvek, keď rozjímame o tom, že máme "piť z Kristových Rán", znamená to, že sme pozvaní, aby sme otvorili svoje srdcia milosti a životu, ktorý na nás Kristus vylieva z Kríža. Pretože sa teraz pripravujeme na Veľkú noc, mohlo by toto byť jedným zo Svätých Tajomstiev, ktoré nás vedú bližšie k Tomu, ktorý sa prihovára v posolstvách. "Múdrosť Rán" nás učí, ako žiť ako učeníci Pána, ktorý sa Sám pokoril pre našu spásu.

30. júl 1990
(Rhodos - kláštor sv. Nectaria)

(Bola som v tomto kláštore päť dní. Päť dní pôstu a mlčania. Len modlitba a rozjímanie.)

Pane?

Ja som to. Nikdy nepochybuj. Dávam ti Svoj Pokoj. Vstúp do Môjho Srdca

(Keď Pán povedal: "Dávam ti Svoj Pokoj", videla som, ako sa otvorilo Nebo, a bola som vítaná v Jeho Srdci.)

Čas nalieha, hodiny plynú ... poď bližšie ku Mne a počúvaj, čo chcem povedať Cirkvi na Rhodose:

Hľaďte na Moje Dlane, Môj Bok a Moje Nohy, cíťte Moje Rany ... tí, ktorí nebudú piť z Mojich Rán, zvädnú a uschnú. Som vaša Spása, tak prečo sa tento národ bojí piť Ma a jesť Ma? Kričí o pomoc, ale potom nikto nepríde, aby Ma pil a jedol a bol uzdravený. Čo som nepovedal, že Mojimi Ránami, budete uzdravení? Vykročte teda z tejto nekonečnej púšte, nech počujem zvuk vašich krokov Poďte a prijmite Ma.

Tento národ nepoznáva Volanie Mojej Lásky. Zhľiadam s úzkosťou z Neba, aby som vás všetkých spasil. Vylievam na vás Svoje Srdce. Posielam k vám Múdrosť, až k vašim dverám, aby vás učila, že Mojou Témou je LÁSKA, ale má vôbec niekto uši? Zložil som pre vás Novú Pieseň Lásky a pre Svoje Sväté Meno, maličkí, zostupujem až k vám. Ja, váš Kristus, prichádzam uchvátiť vaše srdce Svojou Novou Piesňou Lásky a potešiť Svoje Srdce. Nehovorte: hľadal som Ho, ale nenašiel som Ho, volal som Ho, ale neodpovedal, čakal som na Neho, ale neprišiel. Hľadajte Ma, milovaní, prostým srdcom a nájdete Ma. Volajte Ma z hlbín svojho srdca a odpoviem vám. Otvorte svoje uši a svoje srdcia a budete počuť kroky Môjho Návratu Figovník dozrel a čoskoro budete jesť jeho ovocie.

Poďte, mnohí zišli z pravej cesty a boja sa Ma prijať, skrývajú svoje hriechy vo svojej hrudi. Osloboďte sa ich vyznaním. Opravdivo ľutujte a postite, aby ste Ma prijali v čistote a svätosti Moje dvere sú stále otvorené vám všetkým, milovaní. Je o Mne známe, že nie som nevšímavý k chudobným a k potrebám núdznych. Preto nepokúšajte svojho Boha a nepochybujte o Mojom Nekonečnom Milosrdenstve.

Áno, nástroje, ktorých užívam k prenosu Svojich slov k vám, sú úbohé, nehodné a obyčajné. Tých, ktorých svet pokladá za obyčajných a opovrhnutých, som si vyvolil - tých, ktorí nie sú vôbec nič, aby odhalili tých, ktorí sú všetkým.1 Múdrosť je daná prostým deťom, a nie tým, ktorí sami seba nazývajú múdrymi. Počujte Ma, Múdrosť zostane záhadou tým, ktorí sa chvália a hovoria o sebe, že sú cnostní a svätí. Vpravde zničím múdrosť múdrych, a tým prísnejšieho rozsudku sa im dostane.

Zanechám uprostred nich prostý a pokorný ľud, ktorý Mi bude môcť hovoriť: "Aleluja, aleluja." Dňom nocou, nocou dňom, spolu s hymnami Mojich anjelov: "Svätý, Svätý, Svätý je Pán Boh Všemohúci, ten, ktorý bol a ktorý je a ktorý prichádza",2 a nikto ich nebude rušiť, pretože odstránim všetkých pyšných chvastúňov. Preto vám hovorím, skôr než na vás príde Moja hodina: hľadajte pokoru, hľadajte chudobu. Vy, ktorí ste poslušní Mojich Prikázaní a učíte druhých, aby ich počúvali, pokorujte sa.

Nesúďte a nebudete súdení Neodsudzujte, aby som vás ani Ja neodsúdil. Ľutujte a prijmem vaše pokánie za roky kedy ste potláčali Môjho Ducha. Chcem v týchto posledných dňoch viesť túto skazenú éru s láskavosťou, riadiť ju opratami lásky, skláňať sa k vám všetkým, aby som vám dal Svoju Potravu. Vždy budem Útočiskom chudobných a biednych. Poďte, položte všetci hlavu na Moju Hruď, ako Môj učeník Ján, a načúvajte úderom Môjho Srdca. Privedú vás až k Mojím Nohám, pod Môj Kríž

Ja, Pán, som medzi vami a vdychujem vám na čelo Znamenie Svojej Lásky. Pamätajte na všetko, čo som vám dnes dal a ukážte Mi svoju lásku tým, že Ma budete nasledovať. Moje Oči na vás spočívajú. Buďte jedno.


 
Spiritualita
Modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
    "Pravý kresťan"
    "Tí, ktorí nebudú piť z Mojich Rán, uvädnú a uschnú"
    "Chceš sa kvôli Mne naučiť modlitbu Ruženca?"
    "Posolstvo Panny Márie pre Vassulu. Ako máme reagovať?"
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvá

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved