Rozhovor s biskupom Toppom

O spisoch TLIG a ich cirkevnom schválení

Milí čitatelia Pravého Života v Bohu,

nedávno mi bolo oznámené, že webová stránka, ktorá nemá žiadne potvrdenie, podporu alebo autorizáciu Cirkvi a je prevádzkovaná anonymným neteológom, uverejnila množstvo falošných vyhlásení proti Magistériu Katolíckej Cirkvi a posolstvá Pravého Života v Bohu pani Vassuly Ryden.1

V záujme objasnenia tejto záležitosti som sa spojil s Jeho Excelenciou, biskupom Toppo, ktorý mi 25. apríla 2018 poskytol nasledujúce odpovede, ktoré raz a navždy odhaľujú klamstvá zverejnené na uvedenej neautorizovanej webovej stránke.

Odpovede Biskupa Toppo sú vynikajúcou službou pre kresťanov na celom svete, ktorí naďalej čerpajú duchovné poučenia a výživu z posolstiev TLIG.

+ Rev. J.L. Iannuzzi, STD
26. apríla 2018

Písomný rozhovor s Jeho Excelenciou, biskupom Felixom Toppom, S.J., D. D.

o. Josef: Vaša Excelencia, na neautorizovanej webovej stránke2 je verejné vyhlásenie, ktoré potvrdzuje toto,

Toppo

„Nihil obstat a Imprimatur neboli vyžiadané v súlade s dispozíciami kánonického práva. Hoci Vassula nikdy nebývala na Filipínach a nebol tam publikovaný ani jeden zväzok posolstiev TLIG, Imprimatur udelil biskup tejto krajiny (arcibiskup Argüelles z Lipa). Kánon 824 ods. 1 uvádza, že povolenie alebo súhlas na uverejnenie by mal udeľovať miestny ordinár (= biskup) autora alebo vydavateľa.“

Je zrejmé, že toto tvrdenie je nepravdivé, pretože kánon 824 §13 jasne uvádza, že „ordinár miesta, kde sa knihy vydávajú“ má oprávnenie udeliť Imprimatur dielu, ktoré sa šíri v jeho diecéze, aj keď autor nebýva v jeho diecéze.

biskup Toppo: „Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste poukázali na falošnú kritiku voči arcibiskupovi Arguelles z Lipa a mne (http://www.pseudomystica.info/tlignihilobstat.htm), pokiaľ ide o Imprimatur a Nihil Obstat, ktoré sme dali posolstvám PRAVÝ ŽIVOT V BOHU.

V odpovedi na falošnú kritiku namierenú proti nám by som rád povedal, že arcibiskup Arguelles z Lipa, keď dal Imprimatur knihe TLIG, nebol v rozpore s Kánonickým právom, pretože to udeľuje každému biskupovi povolenie dať Imprimatur pre knihu, ktorá je distribuovaná v jeho diecéze, aj keď autor nežije v jeho diecéze.“

o. Josef: Ďakujem za odpoveď. Môžem vás poprosiť, aby ste sa na vyššie uvedenej webovej stránke obrátili tiež k nasledujúcemu tvrdeniu,

„Kánon 830 §2 varuje cenzora, aby sa vylúčil akýkoľvek protekcionizmus, a mal by sa brať do úvahy iba na učenie Cirkvi, ako predkladá Magistérium. Tento kánon bol očividne ignorovaný ... Biskup Toppo z Indie je pravidelným účastníkom pútí TLIG a vyhlásil, že on verí, že posolstvá majú nadprirodzený pôvod. “

biskup Toppo: „Tvrdí sa, že ja, biskup Toppo, S.J., som prejavil protekcionizmus pri poskytovaní Nihil Obstat. Je to absolútne nepravdivé. Nepreukázal som žiadny protekcionizmus, ani sa nedá preukázať opak. Je potrebné poznamenať, že CDF nikdy neodsúdila spisy TLIG, ale skôr požiadala o objasnenie, ktoré potom Rím prijal.

Predtým, ako som dal Nihil Obstat posolstvám TLIG, čítal som ich mnohokrát a rozjímal nad nimi. Nihil Obstat je výsledkom nestranného a nevynúteného teologického posúdenia posolstiev TLIG. Zistil som, že Posolstvá sú imúnne voči všetkým teologickým chybám. Som pravidelným účastníkom pútí TLIG. Kanonické právo nezakazuje žiadnemu biskupovi zúčastňovať sa duchovných obnov alebo konferencií tých jednotlivcov, ktorí považujú spisy za imúnne voči omylom.“

o. Josef: Napokon, Vaša Excelencia, by ste boli takí láskaví a poskytli čitateľom Pravého Života v Bohu odpoveď na nižšie uverejnené príspevky na uvedenej webovej stránke, nakoľko ona falošne predpokladá, že kanonický poradca má prednosť pred vašou biskupskou autoritou vyjadriť sa v záležitostí cirkevnej doktríny,

"Biskup Toppo v rozhovore povedal, že predtým, ako dal Vassuliným knihám Nihil Obstat, on sa predbežne opýtal na názor známeho experta na Kanonické právo, ktorý mu jasne povedal, že podľa Kanonického práva nemôže dať Nihil obstat."

biskup Toppo: „Hovorí sa, že predtým, ako som dal Nihil Obstat knihe Vassuly, v rozhovore som povedal, že som požiadal o názor známeho experta na Kanonické právo, ktorý mi jasne povedal, že nemôžem dať Nihil Obstat. Po tom, ako sa biskup poradí s druhými o radu, si zachováva svoju právomoc udeľovať Nihil Obstat. Niektorí tvrdia opak, ale je to úplne nesprávne. Po tom, ako som sa poradil s kanonickým právnikom a známym teológom, ktorý im poskytol príslušnú radu, som túto záležitosť predniesol v modlitbe pred Eucharistiu. Vo Vassulinej knihe som nenašiel nič, čo by bolo v rozpore s učením Cirkvi, ale zistil som, že obsahuje veľa dobrého pre univerzálnu Cirkev, to znamená pre všetkých pokrstených v Kristovi. Svoje Nihil Obstat som udelil po porade,, modlitbe a rozlišovaní.

Josef Iannuzzi, ďakujem vám za vaše návrhy a podporu! Dúfam, že to bude užitočné pre čitateľov TLIG!“

+ Felix Toppo, S.J.
biskup z Jamshedpuru


1 Posolstvá Pravého Života v Bohu sa tešia úradným pečatiam súhlasu Magistéria, Imprimatur a Nihil Obstat, udelenými jednotltivo: 28. novembra 2005 Jeho Excelenciou biskupom Felix Toppo, S.J., D.D., a 28. novembra 2005 Jeho Excelenciou arcibiskupom Ramon C. Arguelles, STL, DD. Cirkev považuje za „odsúdeniahodné“ činy toho, kto verejne odsudzuje dielo, ktoré je opatrené pečaťou tohto Magistéria. Pri čítaní článku o autorite Imprimatur a Nihil Obstat Magistéria, porovnajte nasledujúci odkaz: Imprimatur a Nihil Obstat - oficiálne cirkevné pečate schválenia.
3 CIC, 824, §1: „Ak nie je stanovené ináč, miestnym ordinárom, od ktorého podľa kánonov tohto titulu treba žiadať povolenie alebo schválenie na vydávanie kníh, je vlastný miestny ordinár autora alebo ordinár miesta, kde sa knihy majú vydať.“

 
Svedectvá
Pohľad Cirkvi
    Zmena situácie - Kongregácia pre náuku viery (2005)
    Patriarcha Alexandrie a celej Afriky Theodoros II.
    Kardinál Franjo Kuharič
    Kardinál Napier, arcidiecéza Durban, Južná Afrika
    Kardinál Sfeir
    Kardinál Telesphore P. Toppo, arcibiskup Ranchi
    Arcibiskup Vincent Concessao, arcibiskup Nového Dillí, India
    Arcibiskup Frane Franič
    O. Edward O'Connor
    Rozhovor s biskupom Toppom
    Arcibiskup David Sahagian
    Arcibiskup Seraphim
    Biskup Anil Joseph Thomas Couto
    Biskup Jeremiah, ukrajinská pravoslávna cirkev v Južnej Amerike
    Rev. Riah Abu El-Assal, biskup Anglikánskej cirkvi v Jeruzaleme
    Biskup Karl Sigurbjörnsson
    Privítanie biskupa Theofylakta, Káhira, Egypt
    Biskup Georges Kahhale
    Rev. Gavin Ashenden, držiteľ doktorátu z kánonického práva
    Otec Ion Bria, profesor pravoslávnej teológie
    Pápež Ján Pavol II.
    Ďalšie materiály CDF
    Zahraničná bibliografia
    Vassula svedčila na stretnutiach po celom svete
    Charitatívne "skutky lásky"
    Ekumenismus a spiritualita
    Kniha Záhada Vassula
Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Iné náboženstvá
Svedectvá laikov z celého sveta
Svedectvá väzňov

 
 
Pohľad Cirkvi
Informácie o pohľade Cirkvi na špiritualitu Pravého Života v Bohu

Kresťanskí duchovní, teológovia a profesori
Osobné svedectvo pravoslávnych, katolíckych a protestantských duchovných, teológov a profesorov, zasvätených osôb

Iné náboženstvá
Svedectvá predstaviteľov iných náboženstiev (nie kresťanstvo)

Svedectvá laikov z celého sveta
Súbor krátkych svedectiev laikov z celého sveta (externý link)

Svedectvá väzňov
Súbor svedectiev o obrátení väzňov z celého sveta (externý link)

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved