STRÁNKY:  1  2  3  4   

Tajomstvá Radostného Ruženca

Rozjímanie z Pravého Života v Bohu

1. Zvestovanie Panne Márii (Lk 1,26-38)

... Duch aj Ja aj Otec sme povedali: "Mária, milostiplná, sme s Tebou. Nezatajíme pred Tebou žiadne z Našich tajomstiev, Náš Dych bude Tvojím Dychom, čistým vyžarovaním Našej Slávy, Mária, obraz Našej Dobroty, dávame Ti Náš Pokoj do Tvojho Srdca. V tomto dokonalom Srdci budem Ja, Syn, triumfovať. Naše Srdce bude Tvojím Srdcom, horiacim ohniskom božskej lásky. Naša Duša bude Tvojou Dušou1 (...) Náš Duch bude Tvojím Duchom. Áno, každý, kto je s Nami spojený, je jeden duch s Nami." Hľa, to je Tá, ktorú sme toľko vyznamenali ... (25.3.96)

1 mienené Náš Život bude Tvojím Životom .. duša v zmysle život ako v Lk 9,24

2. Navštívenie Alžbety Pannou Máriou (Lk 1,39-55)

... celá tvoja bytosť bude pozdvihnutá a tvoje srdce zaplaví radosť a nadšenie, pretože z tvojich očí spadnú šupiny, aby si mohol uvidieť Požehnané Srdce všetkých požehnaných sŕdc, Najsvätejšie zo svätých, Srdce Nedostihnuteľné, horiace bezhraničnou láskou, ohňom rozpáleným a tak jasným. Môj priateľu, potom tiež porozumieš, čo to je Cnosť, a ako som sa Ja, Boh, v tomto panenskom Srdci plnom Cnosti stal Bohom-Človekom. Uzrieš Matku svojho Spasiteľa, Matku prorokov ... (25.3.96)

3. Narodenie Ježiša (Mt 2,1-12; Lk 2,1-20)

V tomto Srdci, v tejto Priepasti milosti som ukázal Svoju moc Stvořitel neba a zeme, Stvoriteľ milosti našiel Svoje nebo v tomto nebi, Svoju milosť v tejto milosti, aby tak prijal spôsob života nevoľníka. Prišiel som k Nádhernej Pokore slúžiť, nie aby Mi slúžila. Ja, Vykupiteľ ľudstva, prisľúbený Mesiáš, prišiel som k dokonalému obrazu Môjho Najsvätejšieho Srdca, aby som zdieľal bolesti, radosti, utrpenia, mučeníctvo, zázraky, zrady, agónie, bičovanie, prebodnutie a ukrižovanie. Obe Naše Srdcia spoločne zmierovali. (25.3.96)

1 Panna Mária

4. Obetovanie Ježiša v chráme (Lk 2,22-38)

Dnes zhliadam z neba, aby som spočítal čisté srdcia: - Čo mám povedať? Bola Moja Obeť márna? Môj Duch je zlomený ... obetoval som sám Seba za vás, aby som vás vyslobodil od všetkého zla a očistil ľud, aby mohol byť Môj celkom Vlastný a nemal iné želanie než konať dobro. Spravil som všetko, aby ste mohli byť ospravedlnení milosťou a stať sa dedičmi Môjho Kráľovstva. Intenzívne som vás všetkých učil s veľkým súcitom Môj Zákon a obnovoval vás Milosťou Ducha Svätého, dokonca som sa bezo zmeny opakoval. Teraz vás vyučujem a dávam vám hodiny o ceste Svätej Múdrosti. Nie je to nové učenie, ale to isté ako učenie Nevesty,1 na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Vy všetci patríte do Môjho Domu. Pretože som vykúpil Svoj Dom Vlastnou Krvou a prelial som každú kvapku Svojej Krvi za všetkých ... vy ste Môj Dom2 ... (20.1.01)

1 Cirkev
2 Heb 3,6

5. Nájdenie Ježiša v chráme (Lk 2,40-51)

Poďte, vy, kto ešte stále blúdite v tejto pustatine a hovoríte: "Hľadal som svojho Spasiteľa, ale nenašiel som Ho." Nachádzajte Ma, Moji milovaní, v čistote srdca, keď Ma budete nesebecky milovať. Nájdite Ma vo svätosti, v oddanosti, ktorú od vás žiadam. V zachovávaní Mojich Prikázaní. Keď budete zlo odplácať láskou. Nájdite Ma v prostote srdca. Už nehrešte, prestaňte páchať zlo, učte sa konať dobro. Hľadajte spravodlivosť, pomáhajte utláčaným. Nech zajasá táto vyprahnutá pustatina. Nech sa vaša vlažnosť premení v planúcu horlivosť. Opustite svoju apatiu a nahraďte ju nadšením. Robte všetky tieto veci, aby ste mohli povedať: "Hľadal som svojho Spasiteľa a našiel som Ho. Bol blízko mňa po celú tú dobu, ale ja som Ho vo svojej zatemnenosti nevidel. Ó buď Bohu chvála! Požehnaný náš Pán! Ako som mohol byť tak slepý?" Potom vám pripomeniem, aby ste zachovávali a strážili Moje Princípy, aby ste mohli žiť. (8.7.89)

  STRÁNKY:  1  2  3  4   

 
Špiritualita
Modlitby
   Modlitba pokánia a vyslobodenia
   Modlitba za obrátenie sveta
   Modlitba Pána v aramejčine
   Svätý Ruženec
   Pravoslávny ruženec "Ježišova modlitba"
   Modlitba za jednotu
   Inšpirácia sv. Jana Zlatoústého
   Tri denné modlitby
   Krížová cesta
   Modlitby zasvätenia
   Vybraté modlitby
Príhovory
Listy
Eseje
Zázraky
Úvahy o posolstvách
Modlitebné skupiny
Púte a stretnutia
Proroctvo

 
 
Modlitby
Modlitby vybraté z Posolstiev

Príhovory
Vybraté príhovory Vassuly a ďalších významných osobností (zoradené chronologicky)

Listy
Tu nájdete Vassuline listy na rôzne témy.

Eseje
Eseje a ďalšie príspevky od rôznych autorov na rozličné témy

Zázraky
Nový projekt z novembra roku 2006. Tu nájdete zaznamenané zázraky nejako spojené s Vassulou a TLIG

Úvahy o posolstvách
Meditácie úvahy a komentáre na vybraté posolstvá

Modlitebné skupiny
TLIG modlitebné skupiny a asociácie

Púte a stretnutia
Nadchádzajúce a predchádzajúce púte a stretnutia Pravého Života v Bohu

Proroctvá
Články a podnety vzťahujúce sa k proroctvám

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved